MATAB Baþkaný Barut; ‘Manavgat Belediyesi MATAB'A borcunu ödemezse bir ay içinde arýtmayý kapatacaðým’

Akdeniz Haber - - Gundem -

Geçtiðimiz Perþembe günü olaðanüstü toplantý çaðrýsý ile MATSO otogar binasýndaki toplantý salonunda bir araya gelen MATAB üyeleri çýkan tartýþmalar sonrasý olaðan üstü toplantýyý iptal etti. MATAB Baþkaný Recep Barut'un divan baþkanlýðýný üstlendiði toplantýda tansiyon üst düzeye ulaþtý. Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen ile divan baþkaný Recep Barut arasýndaki tartýþmaya Taþaðýl Belediye Baþkaný Ahmet Alp'te yüksek sesle konuþarak iþtirak ettikten sonra MHP Antalya Ýl Genel Meclis Üyesi Sadýk Ekþi yaptýðý konuþma ile tansiyonu düþürdü. Tüm bu geliþmelerin ardýndan bir gün sonra MATAB baþkaný Recep Barut MATAB binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyerek tartýþmalara açýklýk getirmekle birlikte sürecin kavgaya sürüklendiði iþaretini verdi. Recep Barut basýn toplantýsýnda Manavgat basýnýnýn ilgisine teþekkür ederek sözlerine baþladý. Yumuþak tonda ve üslubunu bozmadan baþlayan basýn toplantýsý ilerleyen dakikalarda biraz sertleþti, sertleþmekle kalmadý karþýlýklý restleþmeye kadar uzanan bir yelpazede devam etti. Basýn toplantýsýnýn ortalarýna doðru ise MATAB baþkaný Recep Barut "Manavgat Belediyesinin MATAB'a 5 milyon lira borcu var. Aylýk 240 bin liraya yakýn maliyeti var, iki yýldýr para ödemiyor. Yasal giriþimleri yapacaðým, parayý ödemezse icra takibine gideceðim ve bir ay içinde Manavgat arýtmasýný kapatacaðým" demesi basýn toplantýsýný izleyen bazý gazeteciler tarafýndan aba altýndan sopa gösteriliþine benzetildi. Basýn Toplantýsý'na MATAB Baþkaný Recep Barut'un yaný sýra Taþaðýl Belediye Baþkaný Ahmet Alp, Sarýlar Belediye Mustafa Erkan Ersoy, Ýl Genel Meclisi Üyesi Ömer Þahin, birlik hukuk danýþmaný katýldý. Türkiye'nin gündeminde Büyükþehir Belediye Yasa Tasarýsý olduðunu kaydeden Baþkan Recep Barut, bu konuda kendi fikirlerinin belli olduðunu kaydetti. Yasa tasarýsýna destek verdiðini ifade eden Barut; "Yasa tasarýsýný ilk kez Afyon Sandýklý'da düzenlenen Manavgat Çalýþtayýn'da gündeme getiren benim. Bu konuda taraf oldum ve destekçisi oldum" dedi. Bu yasayla birlikte belde belediyelerinin kapanacaðýný ve köylerin tüzel kiþiliklerinin sona ereceðini kaydeden Baþkan Barut; "Bu doðru bir yasa. Bu ülke bizim. Manavgat ve Antalya çok deðerli bir coðrafyaya sahip. Hor kullanma þansýmýz yok. Þu anda Taþaðýl'dan Manavgat'a kadar özellikle planlama ve þehircilik anlamýnda çok ciddi sýkýntýlar var. Bazý planlarý Özel Çevre Kurumu, bazýlarýný Bayýndýrlýk Bakanlýðý uyguluyor. Bu yüzden Çolaklý'nýn planý Evrenseki'ye, Evrenseki'nin planý Ilýca'ya uymuyor. Karþýlýklý gelen caddeler bile birbirinin bul- muyor" dedi. Yasayla belediyelerin kapatýlacak olmasýna da deðinen Barut, "Aslýnda belediyeler kapatýlmýyor. Birleþtiriliyor demek daha doðru olacaktýr. Bir nevi güç birliði saðlanacaktýr" dedi. Yasanýn kurumlar tarafýndan doðru yürütülmesi ve yönetilmesi halinde çok yararlý olacaðýnýn altýný çizen Baþkan Barut; belediyelere gelen ödeneklerde de artýþ olacaðýný ifade etti. MATAB Olaðanüstü Meclis Toplantýsý'nda yaþananlara da deðinen Baþkan Barut, "Birileri istiyor ki, MATAB kapansýn. Toplantýda onu istediler aslýnda. Dilden söylemeseler bile davranýþlarýyla bunu gösterdiler" dedi. Büyükþehir Belediye Yasa Tasarýsý'na göre MATAB'ýn mahalli idareler seçimlerine kadar hizmetlerine devam edeceðini belirten Baþkan Barut; "MATAB' DA 88 üye var. 78 köy ve 10 belediye. Yasa tasarýsýyla 78 köy ve 9 belde belediyesinin tüzel kiþilikleri sona eriyor. Sadece Manavgat Belediyesi kalýyor. Birlikler Kanunu'nda 2 tüzel kiþilik üye þartý var. Tasarý ortaya konulunca biz buradan Ankara'ya gittik. Bizim derdimiz MATAB'ý nasýl kurtarýrýzdýr. Hem komisyon baþkaný hem de tasarýyý hazýrlayanlar görüþtük. Biz turizm altyapý birliði olduðumuz için bir tane daha üye alýnca MATAB devam ediyor. Bunu ilk aðýzdan duyduk" dedi. Geliþmelerle ilgili Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'le 3 defa telefonda bir defada yüz yüze görüþtüðünü kaydeden Baþkan Barut, "En son Sarýlar Belediyesi'nde Erkan Baþkan'la birlikte yüz yüze görüþtük. Durumu kendisine izah ettim. Bana dedi ki, 'Ben MATAB'ýn kapanmasýna taraf deðilim. Ýlçeler alýnýnca devam edecekse onarýn dahil olmasýný kabul ederim.' Ama genel kuruldaki tavrý sanki benimle konuþan insan deðildi. Ben bir belediye baþkanýna inanýrým. Þükrü Sözen'le ilgili hayal kýrýklýðý yaþadým. Bundan sonra asla ona güvenmem. Verdiði sözleri tutmuyor" dedi. Olaðanüstü genel kurullarda gündemin dýþýna çýkýlamayacaðýný kaydeden Baþkan Barut; "Ýtiraf ediyorum. Orada bir hata yaptým. Ýyi niyetle yaptýðým bir olayý istismar ettiler. Maddeyle ilgili olarak ya Evet dersin ya da Hayýr. Orasý Büyükþehir Yasa Tasarýsý'nýn tartýþmanýn yeri deðil. Kaldý ki bizim gündemimiz deðil. Gerçi orada kürsüden okuduðu þeylerin hiçbiri tasarýda yok. Ortada 2 tanemi tasarý var bilmiyorum" dedi. Dünkü toplantýda üyeliklerin kabul edilmesi durumunda bugün Vali Dr. Ahmet Altýparmak'a onaya götürme planlarýnýn olduðunu kaydeden Baþkan Barut; "O zaman MATAB yaþayacaktý. Mahalli Ýdareler seçiminden sonrada nüfuslarý oranýna göre Manavgat, Ýbradý ve Gündoðmuþ belediyeleriyle bunlarýn toplamýnýn üçte biri kadar turizm sektöründen temsilciler olacaktý" dedi. MATAB'ýn yaþamasý için gerekiyorsa sonuna kadar kavga edeceklerini kaydeden Baþkan Barut, "Toplumu germeye kimsenin hakký yok. Manavgat Belediyesi daha arýtmasýný yapamayan bir belediye. Manavgat belediyesi arýtmayý yapamadýðý için Hasan Coþkun döneminde MATAB tarafýndan yapýldý. Kýzýlaðaç'ta içme suyu ve atýk su yoktu.2 sene önce Kýzýlaðaç'ta Mavi Bayraklar indi kirlilikten. MATAB devreye girdi de su deðerleri normale döndü" diye konuþtu. Basýn toplantýsýnda en dikkat çeken konu ise Recep Barut'un arýtma tesisini kapatýrým deyimi oldu. Arýtma tesisi ile ilgili Manavgat Belediyesinin 5 milyon liralýk borcu ödemediði takdirde en geç bir ay içinde kapatacaðýný söylemesi Manavgat'ta vatandaþlar arasýnda nasýl karþýlanacak þimdiden merak konusu haline geldi. MATAB'ýn kapatýlsýn mý?.. Kapatýlmasýn mý? Kavgasý bundan böyle daha da büyüyeceði ve kavgaya dönüþeceði sinyalleri veren Recep Barut'un söylemlerine Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'in vereceði cevap merakla bekleniyor

MATAB ve Evrenseki Belediye Baþkaný Recep Barut

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.