AK Parti Ýl Baþkaný Mustafa Köse Büyükþehir Yasa Tasarýsý'ný savundu Kaynak israfý önlenecek

Akdeniz Haber - - Gundem -

Ak Parti Ýl Baþkaný Mustafa Köse, partisinin Manavgat Ýlçe Baþkanlýðý'nýn Antalya Caddesi'nde taþýndýðý yeni hizmet binasýný ziyaret etti. Ýlçe Baþkaný Ercan Mekteplioðlu ve belde belediye baþkanlarý ile birlikte basýn toplantýsý düzenleyen Köse, belde belediyelerinin kapanmasýnýn siyasi deðil, idari bir çalýþma olduðunu, ana sebebinin ise kaynak israfýnýn önüne geçmek olduðunu kaydetti. Ak Parti'nin ideoloji partisi olmadýðýný, Türkiye'nin sorunlarýný çözmeye talip olan idealleri olan bir parti olduðunu belirten Köse, partilerinin 10 yýllýk iktidarlarý döneminde geçmiþ hükümetlerde olduðu gibi laf deðil iþ ürettiðini söyledi. 27 Ekim 2013 tarihinde yapýlmasý planlanan seçimlerde CHP'ye kaptýrdýklarý Antalya Büyükþehir Belediyesi'ni almaya kararlý olduklarýnýn altýný çizen Köse, partililerin þimdiden birlik, beraberlik, kardeþlik ve ülkeye hizmet etme sevdasý içinde bir araya gelerek þimdiden çalýþmalara baþlanýlmasý gerektiðini söyledi. NUR TOPU GÝBÝ

BÝR ÇOCUK Ak Parti Ýl Baþkaný Mustafa Köse, seçim çalýþmalarý için partililere þöyle seslendi: "Önümüzdeki yýl yapýlacak yerel seçim çalýþmalarýna þimdiden hazýrlanmalýyýz. Eðer þimdiden hazýrlanmazsak Antalya'nýn nur topu gibi bir çocuðu olur. O nur topu çocuk CHP'li Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'dýr. Antalya'ya yaptýðý bir hizmet yok. VAATLERÝNÝ YERÝNE

GETÝREMEDÝ Akaydýn, 29 Mart yerel seçimlerde seçmene 100 bin kiþiye iþ bulacaðý, elektrik bedava olacaðý vaadinde bulunmuþtu. Antalya çok zengin bir þehir, iktidarýn yardýma ihtiyacý yok demiþti. Vaatlerini yerine getiremeyince ben 100 bin deðil, 10 bin demiþtim. Bir sýfýr fazla atmýþlar. Zenginlik olarak ben Antalya'nýn tarihi ve doðal zenginliklerini söylemiþtim diyor. ANTALYALILARI AÇ BIRAKMAYA KARARLI Bugüne kadar bize siz dini siyasete alet ediyorsunuz diyorlardý. Esas dini siyasete alet eden CHP'li Akaydýn. Akaydýn'da þimdi 'Komþusu aç yatarken, tok uyuyan bizden deðildir.' Hadis-i Þerifi'ni aþmýþ. Adam Antalyalýlarý aç býrakmaya kararlý. Karþýmýzda seçim öncesi verdiði sözlerini tutmayan bir baþkan var. Sözünde durmayarak Antalyalýlarý aldattý. Biz de 'Bizi aldatan bizden deðildir' kutlu sözünü söylüyoruz." MANAVGAT'I ALMAYA

KARARLIYIZ Bir yýl sonra yapýlmasý planlanan yerel seçimlerde Manavgat Belediyesi'ni CHP'nin elinden almaya kararlý olduklarýný söyleyen Köse, Antalya Büyükþehir Belediyesi'ni almanýn yolunun Manavgat Belediyesi'ni almaktan geçtiðini kaydetti. Manavgat Belediyesi'nin iktidar partisi ile buluþmanýn zamanýnýn geldiðini anlatan Köse, halkýn sandýkta yetki vermesi halinde Manavgat'ý dünyanýn en gözde turizm þehirleri arasýnda biri yapacaklarýný söyledi.

POPÜLÝST POLÝTÝKA YAPMADIK Köse, "Partimiz halkýmýza hizmet vermede hiçbir zaman popülist politika içinde olmadý. Olsa idi yerel seçimlere bir yýl kala belde beledilerin kapanmasý için bir çalýþma yapar mýydý? Böyle bir risk alýr mýydý? Bütçe açýðýný kapatmak için bazý ürünlere zam yapmak zorunda kalýr mýydý? Elbette kalmazdý. Büyükþehir Yasasý çalýþmamýz tamamen idari bir çalýþmadýr. Ülke kaynaklarýnýn israf edilmesinin önüne geçmek için bir çalýþma. MAAÞLARI ZOR ÖDERDÝK Siyasi olsaydý seçim öncesi bir çalýþma yapmazdýk. Ülkemizde binlerce belde belediyesi var, çoðu kendi personelinin maaþlarýný ödeyemiyor. Popülist siyaset peþinde olmadýk, olmayacaðýz da. Olsaydýk þu an ekonomimiz Yunanistan gibi olurdu. Memura maaþýný zor öderdik" diye konuþtu. ADAYLIK SÜRECÝNDE

TÝTÝZ OLACAÐIZ Yerel seçimlerde belediye baþkaný adayý belirlemede titiz davranacaklarýný belirten Köse, halkla iç içe, halkýn gözünün içine bakarak konuþan ve sorunlarýný dinleyen ve Türkiye'nin 2023 vizyonunu þekillendirecek vizyon sahibi adaylarý ön planda tutacaklarýný kaydetti. GÝTMEK ÝSTEYENE GÜLE GÜLE DERÝZ Belde belediyelerin kapanmasý ile partiye küserek yollarýný ayýrmak isteyen belediye baþkanlarýna yollarýnýn açýk olduðunun altýný çizen Köse, ülkeye hizmet etmek isteyen Ak Parti sevdalýlarýnýn makam, saltanat ve düklük peþinde olmadýðýný, esas olanýn kiþiler deðil yapýlan kalýcý hizmetler olduðunu söyledi.

BÝZE GELMEK ÝSTEYENLER VAR Köse sözlerini þöyle tamamladý: "Belde belediyelerin kapanmasýna yönelik küskünlüðe bürünerek partiden ayrýlmak isteyen belediye baþkanlarýmýza kapýmýz açýk. Bizim kriterimiz belli, bize geçmek isteyen farklý partilerden belediye baþkanlarý var. Biz bizim siyasi anlayýþýmýza, siyasi kriterlerimize ve düþünce birlikteliðimize uymadýðý için almýyoruz.

ÝKBAL PEÞÝNDE OLANLARA YER YOK Biz kiþileri ön planda tutan bir parti deðiliz. Koltuk, makam ve siyasi ikbal peþinde olanlar varsýn bizimle olmasýn. Üstad Necip Fazýl Kýsakürek'in dediði gibi aldýðýmýz bir nefesi vermeye mecbursak, makam ve mansýp peþinde koþmanýn bir anlamý yok. Hepimiz öleceðiz. Önemli olan insanlarýn hayýrla yad edeceði eserler býrakmak. Önemli olan 'Baki kalan þu gök kubbede hoþ bir seda býrakmak. Gerisi boþ" Ak Parti Manavgat Ýlçe Baþkaný Ercan Mekteplioðlu ziyarette Baþkan Mustafa Köse'ye yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi

verdi. Mustafa

Köse

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.