Manavgat mahalle, Baþkan muhtar olacak

Akdeniz Haber - - Gundem -

Saadet Partisi Manavgat Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Maslak, TBMM'de görüþülmekte olan Büyükþehir Yasa Tasarýsý'nýn fiilen Manavgat'ýn statüsünü ilçelikten Antalya'nýn mahallesi konumuna düþürdüðünü belirtti. Yasa ile birlikte Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin sýnýrlarýnýn il sýnýrlarýna kadar geniþleyeceðini, Manavgat 'Merkez Ýlçe' yapýlarak Antalya Büyükþehir Belediyesine baðlanacaðýný belirten Baþkan maslak, "Manavgatýmýzý'da yakýndan ilgilendiren Bu yasayý inceleyip üzerinde düþündüðümüz zaman Manavgatýmýz için hiç iyi olmayacak hatta bugün yapýlabilen hizmetlerin bir çoðu yapýlamayacak duruma gelecek. Yada çok daha zorlaþacak. Yerelde ve genelde büyük olumsuzluklara neden olacaktýr" dedi. Bu yasayla 78 köyün mahalle olacaðýný, beldelerin buna katýlacaðý düþünüldüðünde Manavgat'ta toplam 124 mahalle olacaðýný belirten Baþkan Maslak; "Beldelerimizin uzak mahalleleri bir tarafa uç noktalardaki köylere hizmet götürmekte büyük sýkýntýlar yaþanacaktýr. Ayrýca Belediye ve Köy tüzel kiþiliklerine baðlý, mera ve arazilerin kontrolü (Örneðin Manavgat ta bulunan kum mevki ve Köy tüzel kiþiliðine ait olan bir kýsmý deniz kenarýnda bulunan deðerli arazilerin kontrolü) merkezi yönetimin eline geçecek ve talan edilmesinin önü açýlacaktýr. Þu anda Manavgat Belediyesi'nin yaptýðý yol, meydan, bulvar, cadde yap- mak bakým onarýmýný yapmak, buralarýn temizliðini yapmak, ilan reklam tabelalarýnýn nasýl asýlacaðý, cadde sokak numaralandýrma iþleri artýk Büyükþehir Belediye Meclisi izin verirse yapabilecektir. Her türlü ulaþtýrma iþlerini de büyükþehir belediyesi yapacak. Ulaþým Koordinasyon Merkezi Büyükþehir'de olacak. Ancak kendi ilçesini ilgilendiren konularda Manavgat belediye baþkaný bu kurula üye olarak katýlabilecek. Yine bu yasayla Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon merkezi kuruluyor. Bu merkezin baþkaný direk Ýçiþleri'ne baðlý Vali oluyor Yani Baþbakanýn kontrolünde Çok önemli ve büyük yetkilerle donatýlmýþ olan bir birim. Adeta baþbakanýn büyükþehirlerdeki demir yumruðu gibi çalýþacak ve ilçelerde, Örneðin Manavgat'ta bir yatýrým yapýlacak olsa ayrýlacak bütçe vali tarafýndan onaylanmadan Manavgat'a gönderilmeyecek" dedi. Yasayla ilgili olarak Manavgat açýsýndan bir çok olumsuzluklar olduðunu da belirten Baþkan Maslak; "Ancak görünen þudur ki; Nasýl ki bir mahalledeki muhtar belediye baþkanýnýn izni olmadan çivi çakamýyor bir þey yapamýyorsa! Manavgat belediyesinin büyükþehire karþý pozisyonuda böyle olacak. Belediye baþkaný yetkisiz bir baþkan olacak Yani adeta bu yasayla Manavgat mahalle, Belediye Baþkaný'da muhtar olacak" dedi

Ýbrahim Maslak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.