TGB'LI Gençler Gençliðe Hitabe’yi kutladý

Akdeniz Haber - - Gundem -

TGB Manavgat Þubesi gençleri Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN gençliðe hitabesinin 85. Yýlý nedeniyle geçtiðimiz Cumartesi günü bir basýn açýklamasý ile ATATÜRK'ÜN izinde olduklarýný bir kez daha haykýrdýlar. Yazýlý basýn açýklamasýna Türkiye Gençlik Birliði Antalya Þube Baþkaný Murathan Demirkýran ile Manavgatlý gençler katýldý. TGB Manavgat þubesi adýna Tamer Cebeci'nin okuduðu yazýlý basýn açýklamasý aynen þöyle; "Sevgili Basýn mensuplarý, Sevgili Manavgatlýlar; Bugün Atatürk'ün büyük nutkun sonunda gençliðe hitabesinin okumasýnýn yýldönümüdür.85 yýl önce bugün Atatürk kurduðu Cumhuriyeti ve onun deðerlerini bizlere emanet etmiþtir. Bu yolda Türk gençliðinin karþýsýna çýkabilecek muhtemel tehditleri sýralayarak neler yapýlmasý gerektiði konusunda bilgiler vermiþtir. Türk gençliðine olan güvenini vurgulamýþtýr. Türk gençliði her zaman uyanýk olmalýdýr. Atatürk'ten aldýðý görevin yýlmaz bekçisi olmalýdýr. ATATÜRK GENÇLÝÐÝ

GÖREV BAÞINDA Bildiðiniz gibi AKP genel baþkan yardýmcýsý Hüseyin Çelik Þubat ayýnda katýldýðý bir televizyon programýnda gençliðe hitabe kaldýrýlsýn demiþti; ve ardýndan ders kitaplarýmýzdan Atatürk resmi, Ýstiklal marþý ve gençliðe hitabe kaldýrýlmak istendi. Bir iktidar neden gençliðe hitabeden rahatsýz olur? Neden gençliðe hitabe kaldýrýlsýn der? Gençliðe hitabede yazanlar gerçek olmaya baþladýysa o zaman rahatsýz olurlar. Bankalardaki milyon dolarlarýný unutturmak için BOP eþ baþkanlýðýný unuttur- mak için gençliðe hitabeyi kaldýrmak isterler. GENÇLÝÐE HÝTABE ONURUIMZUDUR Ankara'da geçtiðimiz aylarda bir arkadaþýmýz gençliðe hitabeyi okuduðu için yurttan atýldý.Gerekçesi ne?..Milli birlik ve bütünlüðe karþý suç iþlemek.Eðer gençliðe hitabe okumak suç olmuþsa.Eðer Türkiye'yi þeyhler,derviþler,müritler yönetiyorsa,yurtsever komutanlarýmýz 20'þer yýl hapis yiyorsa AKP'yi devirmek anamýzýn ak sütü gibi helaldir. BÝRÝNCÝ VAZÝÝFEN AKP'YÝ DEVÝRMEK Ýstiklalin ne olduðunu bilmeyenler, istiklal savaþý vermeyenler Washington'un, Brüksel'in talimatýyla devlet yönettiðini sananlar gençliðe hitabenin kýymetini bilemez. Þimdi Cumhuriyetimizin ve baðýmsý- zlýðýmýzýn düþmanlarýna karþý gençliðe hitabeyi gür sesimizle okuyoruz.. Olaðanüstü bir dönemdeyiz. Þu anda bayraklarýn indirildiði, þehit analarýnýn itilip, kakýldýðý. Sýnýrlarýn silikleþtiði bir dönemdeyiz.19 Mayýs yürüyüþümüzle Cumhuriyet yýkýcýlarýna meydan okumuþtuk. Þimdi eðer onlar Türk Silahlý kuvvetlerini daðýtmayý göze alýyorsa. Mustafa Kemal büstlerini iplere baðlayýp direklere asmayý göze alýyorsa, þerefli, subaylarýmýza terörist damgasý vuruyorlarsa yýkýlmaya mahkumdurlar. Görevimiz 29 Ekim'de seferberlik yürüyüþü düzenlemektir. Tüm halkýmýzý yürüyüþümüze davet ediyoruz" dedi. BAHÇEÞEHÝR Koleji'nde düzenlenen 'Kitap Stant Günleri' etkinliði 17 - 19 Ekim tarihlerinde yapýldý. Etkilikte en büyük süprizi ise öðrenciler yaþadý. Karþýlarýnda ünlü çizgi film karakteri Garfield'i gören Bahçeþehirli minikler Garfield ile dans ederek eðlenceli vakitler geçirdi. Kitap okuma alýþkanlýðýnýn erken yaþta kazandýrýlmasý, öðrencilerin ilgi ve beðenilerini toplamak amacý ile Garfield kitaplarýný imzaladý ve Bahçeþehir Koleji öðrencilerine unutulmaz anlar yaþattý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.