‘Icraya vereceðiz'

MATAB Baþkaný Recep Barut, Manavgat Belediyesi'nin 2 yýldýr arýtma ücretinin ödemediðini ifade ederek, borç bakiyesini 1 ay içinde ödemedikleri taktirde icra yoluyla tahsil edeceklerini söyledi.

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Manavgat Çevre Koruma, Turizm Altyapý Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birliði (MATAB) Baþkaný Recep Barut, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Manavgat Belediyesi'nin, kurumlarýna 2 yýl içinde hiç ödeme yapmadýðý için 5 milyon lira arýtma borcu bulunduðunu söyledi. Manavgat kentinin arýtmasý için kurum olarak 180 bin lirasý elektrik olmak üzere aylýk 240 bin lira harcama yaptýklarýný söyledi. Manavgat Belediyesi'nin 2 yýldýr bu borcunu ödemediðini ifade eden Baþkan Barut; "Konuyla ilgili Baþkan Þükrü Sözen'le defalarca görüþtük. Bugün yarýn diyerek bizi oyaladý. En son görüþmemizde konuyu Belediye Meclisi'nde görüþeceklerini ifade etti. Manavgat Belediyesi Ekim Meclisi toplantýsý sýrasýnda kendisi yurt dýþýndaydý. Zaten bu konu herhangi bir þekilde Meclis gündemine de gelmedi" dedi.

MATAB Baþkaný Recep Barut

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.