'Güvenli Sokaklar' Projesi hýrsýzlýðý durduracak

Akdeniz Haber - - Gundem -

MANAVGAT Kaymakamý mir Osman Bulgurlu ve Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran, 'Güvenli Sokaklar, Gülen Yüzler' projesi tanýttý. Manavgat Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran, tanýtýmda yaptýðý açýklamada, hayata geçirdikleri proje kapsamýnda amaçlarýnýn evden, iþ yerinden, otodan hýrsýzlýklar ile dolandýrýcýlýk, yankesicilik, kapkaç suçlarýna karþý toplumsal destekli önlem almak olduðunu söyledi. Projenin paydaþlarýnýn Manavgat Müftülüðü, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odasý, Manavgat Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, muhtarlýklar ve apartman yöneticileri olduðunu belirten Müdür Taþkýn, uygulama alanlarýnýn ise ana caddeler, mahalleler, apartman binalarý, daireler, bankalar, bankamatik yanlarý, alýþveriþ merkezleri, camiler, restoran civarlarý, halý sahalar, semt pazarlarý ve halkýn yoðun olduðu yerler olduðunu kaydetti. Taþkýran, "Projemizin amacý suç unsuru zeminine imkan hazýrlanmasýnýn önüne geçmek. Suç ve suçlularla mücadelede baþarýlý olmanýn yolu toplum destekli destek almaktan geçiyor. Suç unsuru oluþmasýný engellemek suç ve suçlu ile mücadelede etkin dünyada en etkin mücadele yöntemidir. Bizim amacýmýzda proje ile polis halk el ele vererek apart- manlardan, daireye, sokaktan mahalleye huzur, sevgi güvenli sokaklar ve gülen yüzlerin oluþmasýný saðlamak" diye konuþtu. Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'da güvenliðin önemine iþaret ederek, insanlarýn rahat ve huzurlu yaþamasý için, toprak, su, hava kadar gerekli olduðunu belirtti.

Ýsmail Taþkýran

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.