Tema Vakfý 20 yaþýnda aðaç dikme etkinliði düzenledi

Akdeniz Haber - - Gundem -

TÜRKÝYE Erozyonla Mücadele Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý'nýn (Tema) kuruluþunun 20'nci yýlý kutlamalarý kapsamýnda, Manavgat'ta 'Toprak Yaþamdýr' temasý ile aðaç dikme etkinliði düzenlendi. Tema Manavgat Temsilciliði tarafýndan Side Star Otel'in katkýlarý ile Sarýlar Zeki Vargün Ýlköðretim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinliðine Antalya Vali Yardýmcýsý Mehmet Kurdoðlu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç, Tema Vakfý Manavgat Temsilcisi Þenay Malbora Kurdoðlu, Sarýlar Zeki Vargün Ýlköðretim Okulu Müdürü Ahmet Ýyiol, öðrenciler, turistler ve otel yöneticileri katýldý. TOPRAK VE SU KAYBEDÝLMEMELÝ Tema Vakfý Manavgat Temsilcisi Þenay Malbora Kurdoðlu, "Topraðýný hor gören yarýnýný zor görür. Bugün 16 Ekim 2012 Dünya Gýda Günü ve FAO'nun verilerine göre dünya genelinde 1 milyar insan kronik açlýk çekiyor. Her gün on binden fazla insan açlýktan ölüyor. Eski ve iyi bilinen bir Kýzýlderili atasözü vardýr, 'Son ýrmak kuruduðunda, son aðaç yok olduðunda, son balýk öldüðünde' þeklinde. Yaþamý yok eden, doðal varlýklarýn önemini ve deðerini görmezden gelen, insanlýðýn devamý için zorunlu olan topraðý ve suyu kaybeden toplumlarýn yok olmaya mahkum olduklarýný hatýrlatýr. Dünyamýzýn ve ülkemizin böyle kötü günler görmemesi için Tema Vakfý olarak 20 yýldýr çaba sarfediyoruz. Doðal varlýklarýmýzý bir daha geri dönmeyecek þekilde kaybetmemek için halkýmýzýn desteðiyle mücadele ediyoruz" dedi. YAÞAM ÝÇÝN TOPRAK

ÖDÜLÜ TEMA'YA Tema Vakfý'nýn erozyon ve çölleþme ile mücadelede bilinç oluþturulmasýna önemli katký saðladýðýný belirten Þenay Malbora Kurdoðlu, "Bunun en önemli göstergesi 20'nci yaþýmýzda BM Çölleþmeyle Mücadele Sekreteryasý tarafýndan Dünya'da ilk kez verilen Land for Life - Yaþam Ýçin Toprak Ödülü'nü ülkemiz adýna almamýzdýr. Hiçbir karþýlýk beklemeden 20 yýldýr yaþam üreten topraða ve doðal varlýklarýmýza sahip çýkan gönüllülerimize, destekçilerimize, çalýþanlarýmýza ve medyaya teþekkür ederiz" diye konuþtu.

TURÝSTLERDE AÐAÇ DÝKTÝ Side Star otel Ýþletme Müdürü Volkan Çavuþ ise iþletme olarak böyle bir etkinlik teklifi geldiðinde düþünmeden katýldýklarýný belirterek otel yöneticileri ve turistlerin etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduklarýný söyledi. Etkinliðe katký saðlayanlara ve Sarýlar Zeki Vargün Ýlköðretim Okulu'nu yaptýran Gýyaseddin Vargün'e plaket verilmesinin ardýndan kýzýlçam ve defne fidanlarý toprakla buluþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.