Baþkan Sözen'den bayram açýklamasý

Akdeniz Haber - - Gündem -

MANAVGAT Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, yaptýðý yazýlý açýklamada, Kurban Bayramý'nda, her bayramda olduðu gibi, dostluðu, sevgiyi, aþý, ekmeði, sofrayý, hüznü, acýyý, yalnýzlýðý en sýcak þekilde sevdiklerimizle paylaþýldýðýný ifade ederek; "Ýnsaný insan yapan deðerlerin ve erdemlerin yoðun olarak yaþandýðý bu bayramda saðlanacak hoþgörü ortamýnýn, Manavgat halkýný birbirine daha da çok kenetleyeceði inancýndayým. Bugüne kadar her konuda birlik ve beraberlik örneði gösteren deðerli Manavgat halkýmýn, bundan sonra da ayný beraberliði göstererek gerçek ihtiyaç sahiplerine ellerini uzatýp bu mübarek günden istifade edeceklerine inanýyorum" dedi. Manavgat Belediyesi olarak her zaman olduðu gibi Kurban Bayramýnda da Manavgat halký için çalýþmalarýný sürdüreceklerini kaydeden Baþkan Sözen açýklamasýný þöyle sürdürdü: "4 günlük bu bayramda birlik, beraberlik ve dayanýþma duygularýmýzý pekiþtirecek her türlü oluþumun alt yapýsýný hazýrladýk. Halkýmýzýn Kurban Bayramýný daha rahat, huzurlu ve saðlýklý geçirmesi ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaþabilmesi için tüm birimlerimizi seferber ettik. Veterinerinden zabýtasýna, temizlik iþlerinden, arýza servisine kadar her birim, vatandaþlarýmýza bir telefon kadar yakýn olacaktýr. Kurban Bayramýnýn insanlýk adýna hayatýn her alanýnda çatýþma yerine uzlaþmayý, kavga yerine hoþgörüyü ve aydýnlýðý getirmesini temenni ediyor, sosyal barýþýn saðlandýðý, birlikteliklerin ve yardýmlaþmanýn arttýðý, zenginin fakire el uzattýðý bir bayram diliyorum"

dedi.

Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.