Manavgat bayramda ýþýl ýþýl olacak

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, içinde yaþamaktan daha çok zevk alýnacak bir Manavgat'ý oluþturmak amacýyla baþladýðý "Aydýnlýk Manavgat" çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Baþkan Sözen, 2012 yýlbaþýnda tarihi köprü ve ýrmak kýyý düzenlemelerinde baþlattýðý ýþýklandýrma çalýþmalarýný tüm kente yaydý. Geçtiðimiz 2 ay içersinde Manavgat kent merkezindeki önemli ana arter kavþaklarý ile caddelerini led aydýnlatma sistemleri ile ýþýklandýrarak görsel güzelliðin elde edilmesinden sonra þimdi de hemen hemen tüm caddeler boylu boyunca ýþýklandýrýldý. Baþkan Sözen'in talimatýyla son olarak Atatürk Caddesi, Ýbrahim Sözen Caddesi, Demokrasi Bulvarý, Zübeyde Haným Caddesi, Hastane Caddesi, Fevzi Paþa Caddesi ve Antalya Caddesi'nin eksik kýsýmlarý led aydýnlatma sistemleri ile donatýldý. BÜTÜN ANA ARTERLER

AYDINLANDI Çalýþmalar kapsamýnda her caddede ayrý bir konsept þekil çalýþmasý uygulandý. Baþkan Sözen, bu çalýþmasýyla özellikle Fevzi Paþa Caddesi esnafýnýn da aydýnlatma isteðini, söz verdiði gibi yerine getirmiþ oldu. Eskiden belli bir saatte sokaða çýkmaya korkan Manavgat halký, þimdi aydýnlatýlmýþ caddelerde geceleri de daha rahat dolaþabiliyor, alýþveriþlerini rahatlýkla yapabiliyor. "Aydýnlýk Manavgat" çalýþmasý

vatandaþlardan da çok olumlu tepki aldý. Iþýl ýþýl bir Manavgat görüntüsünün kent turizmine ve esnafa da katký saðlayacaðýný belirten vatandaþlar, çalýþma için Baþkan Sözen'e teþekkür etti. Irmak Kýyý boylarýnda yapýlan peyzaj çalýþmalarý kapsamýndaki ýþýklandýrma çalýþmalarý ise yine vatandaþlarca "Yerinde bir Çalýþma" olarak deðerlendirildi. ESNAFIMIZ VE

TURÝZMÝ ÖNEMSEDÝK Baþkan Sözen, geceleri de gündüzleri kadar aydýnlýk olan bir Manavgat düþüncesinden yola çýktýklarýný dile getir

di. Baþkan Sözen, "Manavgat Belediyesi olarak yaptýðýmýz çalýþmalarda iþe tarihi köprümüzden baþladýk. Irmak Kýyýlarýmýzda ise proje detaylarýmýzýn içine aydýnlatma sistemlerini de dahil ettik. Daha sonra kentin Ýmam Hatip, Demokrasi kavþaðý ve caddelerin ýþýklandýrýlmasý ile çalýþmalarýmýza devam ettik. Þimdi ýrmak kýyýlarý, 7 ana cadde ve kavþaklarýmýz geceleri ýþýl ýþýl oldu. Aydýnlýk Manavgat çalýþmalarýmýzýn esnafýmýza ve kent turizmine büyük katkýsý olacaðý inancýndayýz. Yarattýðýmýz bu aydýnlýk atmosferi siz deðerli hemþerilerimizle paylaþtýðýmýz için çok mutluyuz. Kenti güzelleþtirme çalýþmalarýmýz tüm kararlýlýk ve planlý çalýþmalarýmýzla devam edecektir. Hedefimiz tüm Manavgat'ta bu uygulamalarýn sayýsýný artýrmaktýr. Manavgat halkýmýza hayýrlý olsun" dedi.

Manavgat Belediye

Baþkaný Þükrü Sözen

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.