Tuncay Özkan ‘Benim kavramým Mezarlýk Aynasý’

Akdeniz Haber - - Gündem -

Ýkinci Görüþte Tuncay Özkan'la.. Mustafa Balbay'ý uðurladýktan beþ dakika sonra yine ayný kapýda Tuncay Özkan gözüktü. Hep birlikte ayaða kalkarak alkýþlarla karþýladýk Özkan'ý.. Tuncay Özkan öncelikle bizleri görmekten mutluluk duymakla birlikte kýsa zaman önce yanlarýndan tahliye olan Oda tv Genel Yayýn Yönetmeni Barýþ Pehlivan ve Oda tv Haber Müdürü Barýþ Terkoðlu'nu karþýsýnda görünce þaþkýnlýðýný gizleyemiyor. Ýki Barýþ'ýn arasýna oturarak ülkeye barýþ dileklerinde bulundu.Biri sað yanýna,diðeri sol yanýna oturdu Tuncay Özkan'ýn Barýþlar.. Tuncay Özkan insanlýðý savunmak düzene karþý çýkmak adýna verdiði mücadele sonrasý Silivri'de olduðunu söylüyor. Benim kavramým mezarlýk aynasý diye ekliyor sözlerine ve içeride süslenmek güçlü kalmanýzý saðlar diyor.. Barýþlara sýký sýký sarýlýrken içeride yaþadýklarýný dýþarýda insanlara anlatmanýn en büyük görev olduðunu üstüne basa basa yineliyor. Ve gelecekte her iki Barýþ'ýnda ülkede iyi birer gazeteci olacaklarýný ifade ediyor.. Tuncay ÖZKAN'ýn 7 Eylül 2012 tarihinde Silivri'de yazdýðý þiiri ile devam edelim yazýmýza.. "Tutsak düþeli Silivri'de Beþinci yýla girdim bu Eylül'de Soruyorlar Milyon milyon meydanlar Hani bu dar günlerde nice oldular Kulak verin sesime Varýn söyleyin yüreðinize Sayýlmayýz parmak ile Tükenmeyiz kýrmak ile Biz yýlmayýz esarette Usanmayýn Aþkýnýzdan sizde Bir Tuncay'a bin gelmezse Bu kancýk faþizmi yenilmezse Yazýklar olsun BÝZ'e!" Barýþ Terkoðlu ile tecritte de olsa yaþadýðý güzel anýlardan bahsediyor Özkan.. Sonra Ergenekon davasýnýn geldiði duruma deðiniyor.. "Bu davada suç yok, suçlu yok. Politik hedef ve ceza var. Politik olarak bizi yargýlamakla görevli zalim var" diyen Özkan hem neþeli hem de güçlü görünüyordu. Özkan, özgürlüðüne kavuþunca mücadele için gerekirse "paspas" olacaðýný ekledi sözlerine. Yandaþ medyada kendisinin 28 Þubat'taki rolüyle ilgili yalan haberler yapýldýðýný söyleyen Tuncay Özkan, "öyle uyduruyorlar ki, beni hayatým boyunca birlikte olmadýðým insanlarla operasyon yapmakla suçluyorlar" dedi. Darbeleri Araþtýrma Komisyonu'nu, Tahkikat Komisyonu'na benzeten Tuncay Özkan McCharty süreci yaþandýðýný söyledi ve "Susurluk" döneminde mafya ile mücadelede devletin de polisin de önünde olduðunu hatýrlatýyor. Tuncay Özkan'la da bir saate yakýn sürüyor görüþümüz. Ayrýlýk vakti geliyor çatýyor. Ýnanýn zor bir süreç Allah kimseyi düþürmesin. Özgürlüðünden alý koymasýn. Acýya evlat, eþ,dost ve sevgili eþlerinin özlemini katmasýn. Ne diyelim Allah kurtarsýn dan gayri. Alkýþlarla Tuncay Özkaný'da yolluyoruz kral dairesine.. YALÇIN: KAÇMA ÞÜPHESÝ YOK, O HALDE NEDEN

TUTUKLUYUM Soner Yalçýn var görüþ sýrasýnda.. Yine hep birlikte heyet olarak alkýþla karþýlýyor. Sarýp sarmalýyoruz Soner Yalçýn'ý.. Anýlar demetlerini iki Barýþ'tan dinliyoruz. Soner Yalçýn'ýn yanýnda ve hep birlikte gülerek acýyý bal eyledik türküsüne inat güçlü duruþlarýna hayran kalýyoruz. Ve Soner Yalçýn dik duruþu ile birlikte esprili konuþmalarýndan birini patlatýveriyor: "Ufuk Güldemir beni uyarmýþtý. Türkiye'de gazeteci olursun, iyi kitaplar yazarsýn, sana önce ajan derler ardýndan eþcinsel, sonra AIDS'li... Ben daha 'ajan' dedikleri aþamadayým". Türkiye'de "darbe edebiyatý"ný eleþtiren Yalçýn, "28 Þubat dönemi sorgulanýyor þimdi, gazeteciler 'ben o dönemde iþsiz kaldým' diyor. Þimdi ortada sözde darbe yok, ama ben hem iþsiz kaldým, hem içerideyim. Bu nasýl iþ? Ancak darbe döneminde bunlar olur" diyor. Oda tv davasýný eleþtiren Yalçýn "Oda tv davasý literatüre girdi. Bu hukuksuzluklarýn, komplolarýn en göze çarpaný, ayyuka çýkaný oldu" ifadelerini kullandý. 12 Eylül'de Türkiye'de 13 yýl hapis yatan, ardýndan Hollanda'ya sürgün giden bir yurttaþ Soner Yalçýn'a kendi deneyimleriyle cezaevinde yatan bir insana lazým olacak her þeyi bir çantayla göndermiþ. Çantada ilaçlardan vitaminlere, yakýn gözlüklerinden kýrtasiyeye kadar her þey olduðunu anlatan Yalçýn, bu malzemelerin yasak denilerek kendisine verilmediðini söyleyerek 12 Eylül hapishaneleriyle bugünü kýyaslýyor. Soner Yalçýn, kendi hukuksal durumunu da anlattý. 16 Kasým'da yapýlacak duruþmaya hazýrlanan Yalçýn, hiç açýlmamýþ word dosyalarý nedeniyle tutulmasýnýn hukuksuzluðunu vurguladý, "kaçma þüphesi" ve "delilleri karartma þüphesi" olmamasýna raðmen tutuklu yargýlanmasýný eleþtirdi. Soner Yalçýn'a hem kader arkadaþlarý hem de Oda tv'den çalýþanlarý Barýþ Terkoðlu ile Barýþ Pehlivan takýlýyorlar.. Verem Savaþ taramasýndan..Günlük nüktelerden bahsediyorlar. Hep birlikte gülüyoruz.. Ve de ardýndan Soner Yalçýn'ý da uðurluyoruz koðuþuna. YILDIRIM: 3. YARGI PAKETÝ SÝLÝVRÝ'YE

UÐRAMADI Son olarak Aydýnlýk Genel Yayýn Yönetmeni Deniz Yýldýrým'la görüþtük. Genç kuþaðýn temsilcisi Deniz, tertemiz bir delikanlý. Baþbakan Erdoðan'ýn telefon konuþmalarýný yayýnladýðý için hapiste. Söz konusu haberler nedeniyle Erdoðan'ýn kendisini mahkemeye verdiðini, mahkemelerin "kamu yararý var" diyerek hakkýnda beraat

kararý aldýðýný söyleyen Yýldýrým, ardýndan "Ergenekon üyesi" diyerek içeri atýldýðýný anlatýyor. Tanýk olarak dinlenen Vatan Gazetesi eski genel yayýn yönetmeni Tayfun Devecioðlu'nun mahkemede söz konusu ses kayýtlarýnýn Vatan'a' de gönderildiðini ancak yayýnlamadýklarýný söylediðini hatýrlatan Deniz Yýldýrým, "bunu yayýnlamamak hukuki deðil etik bir karardýr, yayýnlamayana saygým var ama ben kamu yararý nedeniyle yayýnlamak gerektiðini düþünüyorum" dedi. Deniz Yýldýrým hukuksal durumundaki bir çarpýklýða da ayrýca dikkat çekti. Ergenekon üyeliði iddiasýnýn yaný sýra ayný davada, bu suçlamanýn kanýtý olarak öne sürülen "gizliliði ihlal" gibi basýn suçlarýyla da yargýlandýðýný söyleyen Yýldýrým, 3. Yargý paketinde bu yargýlamalar için çýkarýlan erteleme yasasýnýn ardýndan mahkemeye baþvurduðunu ve bu suçlamalarýn düþürülmesini istediðini anlattý. Deniz Yýldýrým'ýn aktardýðýna göre mahkeme bu talebi reddetmiþ ve "hüküm aþamasýnda deðerlendirilir" demiþti. Deniz Yýldýrým "3. Yargý Paketi Silivri'ye uðramadý" diyor. Sabah saat 11.00 sularýnda girdiðimiz Silivri cezaevinden saat 16.00 sularýnda ayrýlýyoruz. Hüzün kaplýyor yüreklerimizi. Dikkatle iki Barýþ'ý süzüyorum. Kader arkadaþlarý içeride..Onlar dýþarýda.. Birlikte yaþadýklarý acý ve tatlý günler yeniden canlanmýþ besbelli. Bir çok meslektaþýn kalemine alýp ta yazmadýðý.. Ya da yazmaya cesaret edemediði insanlarý bizler içeride ziyaret ediyoruz..Birlikteyiz mesajýný veriyoruz. Hüzünle ayrýlýyoruz kucaklaþarak.. Ve de yürekten gelen alkýþlarla. Yazýmý Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ýn birlikte Silivri cezaevinde kaleme aldýðý þiirle noktalýyorum. En kýsa zaman diliminde görüþmek dileklerimle Silivri dostlarý diyerek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.