Atatürk'ün Eðitime ve Öðretmenlere verdiði önem

Akdeniz Haber - - Gündem - Atatürk

Atatürk, yazý inkýlâbý gezisinde 2 Eylül 1928'de Gelibolu'ya da uðramýþtý. Öðrenci Refet anlatýyor: "Karþýlamada ben, Atatürk'e bir buket sunarken tökezleyip düþmüþtüm. Atatürk, beni yerden kaldýrdý ve iki yanaðýmdan öptü: -Acýdý mý kýzým? Diye sordu. Ben: -Hayýr, acýmadý, diye cevap verdim. Atatürk, yanýndakilere: -Bunun ayaðýna dikkat edin. Diye emir verdi". Öðretmen Adayý Refet… 24 Aralýk 1930'da Edirne'de okullarý gezen Atatürk, Kýz Öðretmen Okuluna da uðramýþ, sýnýflarda dersleri dinlemiþti. Öðrenci Refet anlatýyor: "Atatürk, okula geldiðinde, kendisine okul adýna bir buket sundum ve þu konuþmayý yaptým: -Aziz Paþa'm! Türk yurdunun sýnýr kapýsý olan Edirne'ye ve memleketimize geliþiniz bizi çok sevindirdi. Arkadaþlarým adýna size hoþ geldiniz, diyor ve bu buketi sunuyorum. Lütfen kabul buyurun. Paþa'm! Size muallim olmak için söz vermiþtim. Ve iþte muallim namzedi olarak karþýnýzdayým. Atatürk, buketi aldý ve: -Evet hatýrladým. Sen Gelibolu'da düþen küçük kýz deðil misin? Dedi. Atatürk, sözlerine þöyle devam etti: -Söyle bakalým, ne muallimi olmak istiyorsun? Ben, bir an yanýmdaki öðretmenlerime baktým ve dedim ki: -Riyaziye (Matematik) muallimi olacaðým. Atatürk: -Hayýr, seni Riyaziye muallimi deðil, Tarih muallimi olacaksýn. Dedi. Ben: -Emredin Paþa'm, ama neden? Diye cevap verdim. Atatürk: -Ha, bak, ben seni küçükken de tanýdým. Sen, o zaman küçüktün; yine iki lâf etmesini biliyordun. Þimdi de seni seçtiklerine göre, sende bir þeyler var. Görüyorum ki çok okuyorsun ve güzel konuþuyorsun. Onun için sen, Tarih muallimi ol. Dedi" . Tarih Öðretmeni Refet 20-25 Eylül 1937 tarihleri arasýnda Dolmabahçe Sarayýnda Ýkinci Türk Tarih Kongresi yapýlmýþtý (5). Bu kongreye katýlan Gelibolu Ortaokulu Tarih Öðretmeni Refet Angýn anlatýyor: "20-25Eylül 1937 tarihleri arasýnda yapýlan Ýkinci Türk Tarih Kongresinde delege olarak bulunuyordum. Dolmabahçe Sarayýnda Kongre çalýþmalarý devam ederken Afet Ýnan, beni bir gün Atatürk'e þöyle tanýttý: -Size, çiçeði burnunda bir Tarih öðretmeni tanýtmak istiyorum. Atatürk, bu söz üzerine dedi ki: -Çocuk, sen geç kalmýþsýn; ben, onu tanýyorum. Ben de: "-Paþa'm, ben emrinizi yerine getirdim ve Tarih öðretmeni olarak emrinizdeyim. dedim. Atatürk: -Bak, öðretmen olmak kâfi deðil; görev þimdi baþlýyor. Þunu iyi bil ki çok iyi öðretmen olacaksýn. Çok okuyacaksýn. Sen, zaten okuyorsun; ama daha çok okuyacaksýn. Talebelerini çok iyi yetiþtireceksin. Onlara, Kurtuluþ Savaþý'ný çok iyi öðreteceksin. Ve bu arada Çanakkale Savaþlarý'ný sakýn unutma! Dedi. Ben: -Efendim, biliyorsunuz, ben Geliboluluyum. Dedim. Atatürk: -Evet, biliyorum. Bak, çocuk; bunu neden söylüyorum? Bizi, bu günlere getiren

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.