Öðrenciler Kitap Fuarý'nda

Akdeniz Haber - - Gündem -

katýlmýþtýr. Fuar kapsamýnda okulumuz öðrencileri kitap standlarýný gezmiþler, yayýnevi yetkililerinden kitaplarýn basým süreci ile ilgili bilgiler almýþlar ve fuar sonunda okul aile birliði tarafýndan karþýlanmak üzere okulumuza çeþitli kitaplar alýnarak okul kütüphanesine hediye edilmiþtir" dedi. Öðrenciler Fuar ziyaretinin ardýndan Akdeniz Üniversitesi'ne giderek, okul hakkýnda bilgi aldý. Geziye katýlan öðrencilerde ziyaretlerin çok yararlý geçtiði, kitaplarýný okuduðu yazarlarý görmekten mutluluk duyduklarýný belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.