‘MATAB'A sahip çýkýn'

Akdeniz Haber - - Gündem -

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Antalya Milletvekili Menderes Türel, Manavgat'ýn elinde bulunan bir deðer olan MATAB'ýn kapanmasýnýn önlenmesi gerektiðini ifade etti. TBMM'de görüþülen Büyükþehir Yasasý'yla birlikte Türkiye genelindeki bütün birliklerin kapatýlacaðýný, bundan sadece turizm altyapý birliklerinin muaf tutulduðunu ifade eden Türel, "Birliklerin yaþamasý için en az 2 mahalli idare üye þartý var. MATAB'ýn yaþamasý için mutlaka baþka ilçelerin birliðe üye yapýlmasý gerekiyor" dedi. Büyükþehir Yasa Tasarýsý'nýn kabul edilmesinin ardýndan belde belediyelerinin kapanacaðýna dikkat çeken Türel "Yasa tasarýsýnda tek belediyenin üye olduðu birlikler kapanacak. Altyapý Birliklerinin olabilmesi için Birlik üyesi en az 2 belediyenin olmasý gerekir. Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapý Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birliði (MATAB) nin yaþamýný sürdürebilmesi için Manavgat Belediyesi dýþýnda en az bir belediyenin birlik üyesi olmasý gerekir. MATAB'ýn Manavgat'ýn yanýnda komþu ilçelerin üyelik baþvurularýný kabul ederek faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir. Aksi halde MATAB kendini fes edecek ve mal varlýklarý da yasada yer aldýðý gibi ASAT'a devralacaktýr" dedi. MATAB'ýn yaþamýný sürdürmesinin Manavgat için büyük yarar saðlayacaðýný belirten Baþkan Türel; "MATAB'a üyelik baþvurusunda bulunan ilçelerin baþvurusunu kabul etmemek Manavgat'a yapýlabilecek en büyük kötülüklerden birisidir. Zaten bu duruma anlam vermekte mümkün deðil. MATAB'ýn tüm baþvurularý deðerlendirip hepsini bünyesine almasý Birliðin gücünü de artýracaktýr. Manavgat halkýnýn topyekün MATAB'ýn kapanma- masý için gayret sarfetmesi

gerekmektedir" dedi. Menderes

Türel

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.