Vali: ‘Hayýrsever seferberliði bizi fevkalade memnun ediyor'

Akdeniz Haber - - Gündem -

Antalya Valisi Dr. Ahmet Altýparmak Bakan Ertuðrul Günay ile birlikte Demre'ye baðlý Beymelek Beldesi'nde Belediye ve hayýrseverilerin iþbirliðiyle Demre'nin okuyan ilk kýzý, 84 yaþýndaki Ayþe Boztepe adýna yaptýrýlan, Ayþe Öðretmen Anaoku-lu'nun açýlýþ törenine katýldý. Törene Demre Kaymakamý Yusuf Ýzzet Karaman, Ýl Milli Eðitim Müdürü Osman Nuri Gülay, Beymelek Belediye Baþkaný Osman Güngör ve protokol üyeleri ile hayýrseverler de katýldý. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay törende yaptýðý konuþmada, okula ismi verilen Ayþe Boztepe'nin yaþam öyküsünden çok etkilendiðini dile getirerek, bu günlere Ayþe Öðretmen gibi fedakar, cumhuriyet kuþaðý öðretmenlerinin sayesinde geldiklerini anlattý. Bakan Günay, "Ayþe Öðretmen'in hayat hikâyesini de yazalým. Tiyatro oyunu yapalým. Beymelek'in ilk okuyan kýzý, ilk öðretmeni... Onu gelecek kuþaklara anlatalým. Bugünkü güzel imkânlara nasýl kavuþtuk onu da çocuklarýmýz öðrensinler. Ýnþallah bunu da gerçekleþtireceðiz" diyerek Beymelek'e okul kazandýran hayýrseverlere de teþekkür etti. Antalya Valisi Dr. Ahmet Altýparmak konuþmasýnda, Nisan 2011'de protokolü yapýlan okulun kýsa sürede

Ayþe Boztepe tamamlanmasýndan oradan da duyduðu memvapurla nuniyeti dile getirdi. Antalya'ya Demre'nin okullaþulaþtýklarýný ma oranýnda yüzde anlattý. Hiç taný100 ile önde gelen madýklarý ilçelerden olduðuna Antalya'da faydikkati çeken Dr. tonla Aksu'daki Altýparmak, bunun Köy Enstitüsü'ne altýnda halkýn ulaþmayý desteðinin yattýðýný baþardýklarýný vurguladý. anlatan Boztepe, Antalya'da görev "Artýk bize düþen yaptýðý 2,5 yýl içinde çalýþmaktý. Öyle 77 okul protokolü çalýþtýk, öyle imzaladýklarýný ifade okuduk ki... eden Vali Erkekler inþaat Altýparmak, "Sadece yapýyor, bina Beymelek, sadece yapýyor, demirci

Ertuðrul Günay Demre deðil, bütün lik yapýyor, Antalya genelinde hayýrsever marangoz oluyor. Okul seferberliði var. Bu da bizi binalarýný erkekler yapýyor, fevkalade memnun ediyor" pazar günleri daðlardan taþ dedi. Zorunlu eðitimi 12 yýla topluyoruz okul yapmak için. çýkaran düzenlemede en Kýzlar da dikiþ dikmesini rahat geçiþi saðlayan kentleröðreniyor, bahçe iþlerine den birisinin de Antalya bakýyor, dokumacýlýk var. olduðuna deðinen Öyle yetiþtik. 5 yýlýmýz neþe Altýparmak, okulun yapýmýniçinde çalýþmakla geçti. da destek veren hayýrseverMezun oldum. 11 yýl lere teþekkür etti. Demre'de çalýþtým. 11 yýlýmda Aksu Köy Enstitüsü mezunu sekiz yýl birinci sýnýf okutAyþe Boztepe de tum. Demre'de 1965 ile 1975 yaptýðý konuþmayýllarý arasýndaki bütün da, öðretmeninin öðrencilere okuma yazmayý çok baþarýlý ben öðrettim. Çalýþtýðým yýlolduðunu söyleylarda param olsa da okul yaperek kendisini týrsam diye düþünürdüm. Aksu Köy Yýllar sonra Allah razý olsun, Enstitüsü'ne gönoðlum Ercan Boztepe'nin dermek istediðini sayesinde anaokulu yapýldý. belirterek, ancak Ona huzurunuzda teþekkür o yýllarda ediyorum" dedi. Ayþe Antalya'ya yol Boztepe, Atatürk'e duyduðu olmadýðýný, bu sevgiyi de dile getirerek, nedenle önce "Öðretmenlerden bir isteðim eþyalarý yükvar, okullarda Ata'sýný, milledikleri eþekle letini, vatanýný, insanlarýný Beymelek'ten seven gençler yetiþtirsinler" Finike'ye ifadelerine yer verdi. yürüdüklerini, Ayþe Boztepe ve oðlu Ercan Boztepe'nin yüzde 50'sini yaptýrdýðý, geri kalan yüzde 50'lik kýsmýnýn da Beymelek Belediyesi ile 19 hayýrseverin yaptýrdýðý okulun yapýmýnda destekleri olan hayýrseverlere plaket verilmesinin ardýndan Bakan Günay, Vali Altýparmak ve protokol üyeleri ile birlikte açýlýþ kurdelesini keserek sýnýflarý gezdi. Öðrencilerle sohbet eden Bakan Günay çocuklara hediyeler verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.