Hattýýpllarr Köyyü assffallttllanýýyyorr

Akdeniz Haber - - Gündem -

A sfalt çalýþmalarýný geçtiðimiz gün yerinde inceleyen Ak Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Ömer Þahin, çalýþmalarýn son hýzla devam etmesinden duyduðu mutluluðu dile getirdi. Ak Partinin Manavgat'ýn köylerine hizmet götürürken hiçbir þekilde siyasi ayýrým yapmadýðýna dikkat çekerek, tüm köylere eþit biçimde adalet terazisi dengesinde hizmet götürdüklerini dile getirerek "Biz Manavgat'ýn tüm köylerine tek tek ulaþarak eksiklikleri sorunlarý yerinde tespit ederek hizmet götürüyoruz. Þu anda asfalt çalýþmalarýnýn devam ettiði Hatýplar Köyü'nde iþlerin aksamadan devam ettiðini görmek beni Manavgatlý olarak son derece mutlu ediyor. Hatýplar Köyümüzde hýzla devam eden toplam 5.5 kilometrelik asfalt çalýþmasý sonrasýnda Hatýplar'lý vatandaþlarýmýz bundan böyle kýþýn çamurdan, yazýn tozdan kurtulmuþ olacaklar. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Asfalt çalýþmalarýnýn yapýldýðý Hatýplar Köyü Muhtarý Ahmet Aksoy ise köylerinin gerçekten ihtiyacý olan asfalt çalýþmalarýnýn bitme noktasýna gelmiþ olmasýndan duyduklarý mutluluðu kelimelerle ifade etmesinin mümkün olmadýðýna deðinerek "Köyümüze asfalt çalýþmasý anlamýnda destek saðlayan baþta Ak Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Ömer Þahin olmak üzere tüm yetkililere Hatýplar adýna yürekler dolusu teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.