Rafet Ünal..

Akdeniz Haber - - Gündem - Avni Gelendost avnigelendost@hotmail.com

Ilýca Belediyesinin kuruluþunu dün gibi anýmsýyorum. 1994 yýlý idi Allah uzun ömürler versin ilk belediye baþkaný da dünya efendisi, yüreði insan sevgisi ile dolu Süleyman Sýrrý Karamancý üstlenmiþti. Masalarýn, sandalyelerin borç harç alýndýðý. Tepeden denizi gören ufacýk bir dairede yola çýktý Ilýca Belediyesi.. Kentleþmeden uzak köy havasýnda bir yerdi. 1999 yýlýnda bugünün Belediye Baþkaný Rafet Ünal kazandý seçimleri. O günden bu yana yani tam 13 yýldýr Ilýca belediyesi baþkanlýðý görevini yürütüyor. Ýlk göreve baþladýðý yýllarda belediye hizmetlerinin aðýr aksak gittiði dönemlerde üstlenmiþti görevi. Bu anlamda yola çýkarken inanmýþ ve yüreði Ilýca sevdasý ile dolu bir insan olarak tanýdým kendisini. O günden bu yana dostluk iliþkilerimiz devam etmektedir. Göreve baþladýktan sonraki yýllarda öylesine güzel ve büyük projelere imza attý ki buradan saymakla bitirmemiz mümkün deðil. Ilýca köy havasýndan adeta Avrupai bir kent havasýna büründü. Camiler, futbol sahalarý. Oyun alanlarý. Park ve bahçeler. Halkýna hizmet anlamýnda pazaryerleri. Tiyatrolar,konserler. Ve buna benzer birçok yatýrým gerçekleþtirdi. Bu yatýrýmlarýn hýzla devam ettiðini görmekle birlikte Kumköy'e el attý Rafet Baþkan. Kumköy tam bir turizm cazibe merkezi haline geldi. 1999 yýlýnda belediye baþkaný seçildiði günlerde Kumköy'de turizme hizmet veren üç-beþ otelin dýþýnda otel yoktu. Rafet baþkanýn iyi niyeti, güzelden yana çalýþmasý ve turizmcilerle kentine turizm anlamýnda katký saðlanmasý için el ele gönül gönüle çalýþtý. Birçok zoru baþardý. Ekibi ile birlikte her gün yeni yeni projelere imza attý. O çalýþtý Ilýca halký onu takdir ederek her seçimde güven tazeledi. Bu arada dedikodu üretim merkezleri boþ durmadý. Rafet Ünal'ý yýpratma adýna dedikodu üzerine dedikodu üretildi. Yargýsýz infazlarla nerede ise idam edildi. En son gelinen nokta ise 25 Aðustos 2012 tarihinde Ýçiþleri Bakanlýðýnca görevden alýnýþý oldu. Rafet Ünal bir daha geri dönmeyecekmiþçesine zil takanlar. Kýna yakanlar oldu. Dost kýlýklý kahpe yürekler onu hemen içeri bile attý. Oysa görevden alýndýðý gün kendisine geçmiþ olsun telefonu açtýðýmda Rafet Ünal aynen þunlarý söylemiþti; "Bu içiþleri bakanlýðýnýn bir tedbiri kýsa bir süreçte yapýlacak araþtýrma ve soruþturma sonucunda görevime iade edileceðim" demiþti. Ýki ay geçmeden dün Rafet Ünal yeniden görevine iade edildi. Ne diyelim. Kýna yakanlar utansýn. Yolun açýk olsun Rafet Baþkan. Hizmete ve projelere devam. Kutluyorum seni yürekten. Haydi, kalýn saðlýcakla.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.