Manavgat'ta

Kurban Bayramý

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Manavgat'ta Kurban bayramý büyük bir heyecan ve coþku ile kutlandý. Sayfa 8'de

Manavgat'ta Kurban bayramý büyük bir heyecan ve coþku ile kutlandý. Bayramýn birinci vatandaþlar Kurban kesme telaþýna düþerken, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve daire amirleri, görev baþýnda bulunan güvenlik görevlilerini, devlet hastanesinde tedavi gören hastalarý ziyaret ederek bayramlarýný tebrik etti. Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Baþkaný Þükrü Sözen ve Garnizon Komutaný Jandarma Albay Metin Alkaya, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde polislerle, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nda askerlerle ve Manavgat Devlet Hastanesi'nde hastalarla bayramlaþtýktan sonra Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý (MATSO) Toplantý Salonu'nda protokol bayramlaþmasýna katýldý. Bayramlaþmaya gelen siyasi parti, Sivil Toplum Kuruluþu temsilcileri, oda baþkanlarý, kurum müdürleri, belediye baþkanlarýna konuþan Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Ramazan ve Kurban Bayramý'nýn toplumda küslük- lerin, kavganýn, dargýnlýklarýn ve öfkenin bir yana býrakýlarak, kardeþliðin zirveye ulaþtýðý en güzel zaman dilimi olduðunu kaydetti. Bayramlarda, küslük ve dargýnlýklarýn yerini sevgi, barýþ, kardeþlik ve hoþgörünün almasý gerektiðini belirten Bulgurlu, arkadaþ ve kardeþler arasý dargýnlýklarda küslüklerin ortadan kalkmasýnda, birinin diðerini affetmesinin de bir erdem olduðunu söyledi. Bulgurlu, "Bayramlar, kardeþlik duygunlarýnýn en yoðun yaþandýðý güzel günler. Bu güzel günlerde küslük ve dargýnlýðý bir yana býrakarak kardeþ olalým. Bayramlaþarak kardeþliðimizi pekiþtirelim. Dargýnlýklar ve küskünlükler bir yana býrakýlýrsa o zaman bayramý gerçek anlamda idrak etmiþ oluruz" diye konuþtu. Toplantýda konuþan Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'de küçük kýrgýnlýklarý unutmanýn zamaný geldiðini ifade etti. Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve beraberindekiler daha sonra Þehit J. Üsteðmen Ahmet Ozan Þarlak'ýn ailesini ziyaret etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.