‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir'

Akdeniz Haber - - Gündem -

Türk Eðitim Sen Antalya 2 No'lu Þube Baþkaný Fethi Kurt yaptýðý yazýlý açýklamada, Ýnsanlýk tarihi incelendiðinde, birçok yönetim þeklinin uygulandýðýný ancak en iyi yönetim metodunun en iyisi büyük Türk devlet adamý, en büyük asker, Cumhuriyetimizin kurucusu M.K. Atatürk'ün kendi ifadesiyle "Bilhassa kimsesizlerin kimsesi" diye tarif ettiði Cumhuriyet olduðunu belirtti. Büyük Türk Milletinin fýtratýna uygun en iyi yönetim þeklinin Cumhuriyet olduðunu vurgulayan Fethi Kurt yaptýðý yazýlý açýklamada; "Yüce dinimiz Ýslam'da istiþareye büyük önem vermiþ, Peygamberimiz S.A.V 'de birçok problemin çözümünde etrafýndakilerin düþüncelerine de deðer vererek Cumhuriyetin özünü uygulamýþtýr. Doðumuyla dünyayý aydýnlatan eþþiz insan peygamber efendimiz bile diktatörlüðe meyletmediðine göre bize düþen görev Cumhuriyetimize sahip çýkmaktýr" dedi. Diktatörlükle yönetilen Libya, Tunus, Suriye gibi ülkelerin baþýna gelen felaketlere millet olarak þahit olduðumuzu kaydeden Baþkan Gubaþ; "Halbuki demokrasiyle kaynaþtýrýlmýþ Cumhuriyetle idare edilmiþ olsalardý, yönetimden memnun olmayan halk, beðenmedikleri idarecilerini seçimle deðiþtirerek daha iyi yönetilmeyi saðlayabilirlerdi. Sýkýntýlar kan dökülmeden çözümlenirdi" dedi. Fethi Kurt açýklamasýný þöyle tamamladý: "Milli ve dini günler ile temel milli ve dini deðer- lerimiz bizim için olmazsa olmazlardandýr. Çeþitli oyunlarla bu deðerlerimizi yok etme, unutturmaya çalýþma çabalarýnýn yoðunlaþtýðý zamanlarda uyanýk olmak ve korumak Atatürk'ümüzün bizlere gösterdiði hedeftir. Bu nedenle Türk Eðitim-Sen Antalya 2 nolu þube olarak; geçirdiðimiz mübarek Kurban Bayramý'nýzý kutlar, baþta aziz milletimiz olmak üzere tüm insanlýðýn kurtuluþuna vesile olmasýný dileriz. Eðitimciler ordusu olarak ta Cumhuriyetimize ve vatanýmýza ilelebet sahip çýkacaðýmýza namus sözü verir, kendimizi büyük Türk Milletine adarýz. Ne Mutlu Türküm Diyene"

Fethi Kurt

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.