Ya Ölüm'le kuruldu

Akdeniz Haber - - Gündem -

MÝLLÝYETÇÝ Hareket Partisi Manavgat Ýlçe Baþkaný Halil Gubaþ'ýn 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yaptý. Cumhuriyetin, dört bir yanýndan ülkeyi bölmek, parçalamak üzere harekete geçmiþ, Emperyalist emeller tarafýndan tarihten silinmeye, ya da küçük bir coðrafyaya sýkýþtýrýlmaya çalýþýlan Türk Milleti "'ya istiklal ya ölüm" parolasý ile çýkýlan bu yolda; uzun, zorlu mücadele yýllarýnýn ardýndan; kadýný, erkeði, genci ve yaþlýsýyla el ele vererek, her türlü varlýðýna kasteden mihrak ve güçlere; ortak iman ve inançla karþý durmasýnýn manasý olan Kurtuluþ Savaþýný zaferle taçlandýrdýktan sonara kurulduðunu belirten Baþkan Gubaþ; "Türk Milleti kendi geleceði hakkýnda kendisinin karar vereceði bir yönetim biçimi olan Cumhuriyeti tercih etmiþtir. Baðýmsýz ve özgür bir geleceðin baþlangýcý ardýndan gelen Cumhuriyet'in ilaný, Tarih boyunca esarete boyun eðmeyen bir millet olan Türklerin, baðýmsýzlýðýndan hiçbir zaman taviz vermeyeceðini de tüm dünyaya göstermiþtir" dedi. Atatürk'ün liderliðinde Türk Milleti'nin insanüstü bir gayret ve fedakarlýkla, baðýmsýzlýk mücadelesinde eþsiz bir zafer elde ettiðini kaydeden Baþkan Gubaþ; açýklamasýný þöyle tamamladý: "Kurtuluþ savaþýnýn ardýndan, Türk Milletinin küllerinden doðan bir devleti ilan edildi. Topyekûn bir baðýmsýzlýk mücadelesi vererek ve büyük fedakarlýklar yaparak Cumhuriyet'i kuran Milletimiz kendi devletinin yegane sahibi olduðuna inancýný ortaya koymuþtur. Milli egemenliðe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarýn millete ait olduðu bir rejim anlamýna gelen Cumhuriyetin ilaný ile Milletimiz, kurtuluþ mücadelesinde gösterdiði kahramanlýk ve fedakârlýðý da abideleþtirmiþtir. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaþlarýný ve bu topraklarý bize vatan yapmak için canlarýný feda eden aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi þükran, minnet ve rahmetle anarken Cumhuriyetimizin kuruluþunun 89'uncu yýldönümünü kutlar, saygýlar sunarým"

Halil Gubaþ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.