Baþkan Sözen, geleneði sürdürdü

Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, Manavgat'ta eskiden belediye baþkanlýðý yapan dedesi Þükrü Sözen ve babasý Ýbrahim Sýrrý Sözen'in, belediye personeliyle iþyerlerinde bayramlaþma geleneðini bu bayramda da sürdürdü.

Akdeniz Haber - - Gündem -

BABASI Ýbrahim Sýrrý Sözen'in, "Bayramlarda hiçbir belediye personelini ayaðýma getirmedim. Hepsini tek tek iþbaþlarýnda ziyaret ederek bayramlarýný tebrik ettim" sözlerini unutmayan Baþkan Sözen, gerek personel gerekse görev ve sorumluluk alanlarý giderek büyüyen Manavgat Belediyesi'nin çalýþanlarýyla gün boyunca iþyerlerinde tek tek gezerek bayramlaþtý. Sözen'in bayram-

laþma gezisi, akþam saatlerine kadar sürdü. Bayramlaþma gezisine öðle mesaisi sonrasýnda Mezbaha Müdürlüðü ile baþlayan Baþkan Sözen sýrasýyla, Fen Ýþleri Müdürlüðü, Ýtfaiye Müdürlüðü, Asfalt Þantiyesi, Temizlik Ýþleri Þantiyesi, Manavgat Belediyesi Hayvan Barýnaðý, Manavgat Belediyesi Otogarý, Manavgat Belediyesi Toptancý Hali'ni ziyaret etti. Baþkan Sözen son olarak Manavgat Belediye Baþkanlýðý içinde Zabýta Müdürlüðü çalýþanlarý ve Belediye Baþkanlýk binasý içinde çalýþanlarýyla bir araya gelerek tek tek bayram kutlamasý yaptý. Baþkan Þükrü Sözen, babasýnýn sürdürdüðü geleneði bozmadan yýllar boyunca devam ettirmekten mutlu olduðunu dile getirdi. Baþkan Sözen, kimi zaman çalýþanlarla oturarak onlarla esprili bir þekilde sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Baþkan Sözen, halkýn daha rahat bir yaþantý sürdürebilmesi için seferber olup gece gündüz demeden hizmet vermeye çalýþan personeline teþekkür etti. Sözen, "Ben bir arkadaþýnýz olarak, belediye baþkanýnýz olarak bu bayramda varsa kýrgýnlýklarýnýzý telafi etmenizi istiyorum. Bunun için en uygun zaman budur. Ýþleriniz itibarýyla da mesainize bundan sonra daha çok sarýlýn. Manavgat bizden hizmet bekliyor. Görev anlayýþýnýza güveniyorum. Bayramýn sizlere ailelerinize saðlýk, sýhhat, afiyet, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Bayram itibarýyla her birinizin çok daha mutlu olmasýný diliyorum" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.