Sözen: Cumhuriyet Atatürk'ün eseridir

CUMHURÝYETÝN

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, Özgürlük, baðýmsýzlýk, deðiþim ve çaðdaþlaþma projesinin eseri olan laik Türkiye Cumhuriyeti'n in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olduðunu kaydetti.

kuruluþunun 89'ncu yýlý dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yapan Manavgat belediye Baþkaný Þükrü Sözen, "89'ncu kuruluþ yýlýný gururla, onurla Cumhuriyetin kazanýmlarý ve ulusal birliðimizi koruma kararlýlýðýyla bir kez daha kutluyoruz" dedi. Baþkan Sözen, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn güçlükleri bir bir aþarak yükselttiði bu deðer, bugün milletimizin her bireyinin benimsediði ortak bir irade olmuþtur. Bu gün ülkemizde özgür, baðýmsýz, hür bir þekilde yaþýyorsak, bu Cumhuriyetin eseridir. Cumhuriyetin ilkelerinden ödün verilmesi düþünülemez. Bundan sonra da hiçbir kötü emel, Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar veremeyecek, yüreði yurt sevgisiyle dolu Türk Ulusu'nun gücü ve istenci karþýsýnda tutunamayacaktýr. Türkiye Cumhuriyeti, Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü tartýþmaya açmak gayretinde olanlar mutlak surette hüsrana uðrayacaktýr. Demokratik Cumhuriyetin, ýrk, dil, din, inanç, cinsiyet farký gözetmeksizin her Türk vatandaþýný birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlük içinde kucakladýðý yadsýnamaz bir gerçektir. Bu anlamlý gün, milletçe el ele kenetlenmemize, demokrasimize, bölünmez bütünlüðümüze, Cumhuriyetimizin bizlere kazandýrdýðý deðerlere sahip çýkmamýza, vesile olmalýdýr. Biz de Manavgat'ýmýzda tarihimizden duyduðumuz gururu yüksek sesle dile getireceðimiz etkinlikler ve paylaþtýkça artan bir coþkuyla kutlayacaðýmýz bir 29 Ekim'de daha tüm Manavgat halkýmý 'Yaþasýn Cumhuriyet' demeye davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 89'uncu yýlýnda karþýsýna çýkan her engeli aþma gücüne sahip bir milletin, Ata'sýnýn açtýðý yolda 7'den 70'e yan yana, omuz omuza ilerlediðini göstermek istiyoruz. Biz onun yolunda tüm benliðimizle var olanlar, onun devrimlerinin bekçileri, 29 Ekim akþamý Manavgat Stadyumunda bir kez daha karanlýklarý aydýnlatmak için hep beraber olacaðýz. Gelin bu coþkuyu birlikte yaþayalým" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.