Yerel seçimler iktidar olmanýn anahtarý

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

CHP'de düzenlenen bayramlaþma törenine katýlan Ýl Baþkaný Devrim Kök, ülkenin sorunlarýný çözmek için iktidar olmalarý gerektiðini, iktidar olmanýn anahtarýnýn da yerel seçimlerden geçtiðini söyledi. Bayramlaþmaya katýlan Tunceli milletvekili Kamer Genç'te Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Erdoðan'a aðýr eleþtirilerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manavgat Ýlçe Örgütü'nde bayramlaþma töreni düzenlendi. Bayramlaþma törenine CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Ýl Baþkaný Devrim Kök, Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk, Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, Ankara Yeni Mahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar ve partililer katýldý. Bayramlaþma töreninde ilk konuþmayý CHP Manavgat Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk yaptý. Bayramlarýn birlik ve beraberlik duygularýnýn en yüksek zamanlar olduðunu kaydeden Baþkan Öztürk, "Bugün burada Bayramlaþmamamýza geldiðiniz için hepinize teþekkür ederim" dedi. Baþkan Öztürk, konuþmasýnda 29 Ekim'de bazý sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte Kapalý Spor Salonu'nun önünden Kaymakamlýkta bulunan Atatürk Anýtý'na kadar yürüyerek çelenk sunacaklarýný söyledi. Öztürk ayrýca partilileri 17 Kasýmda geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet yemeðine davet etti. Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'de yaptýðý konuþmada Türk toplumunun ve sosyal democrat düþüncede olan insanlarýn milli ve dini bayramlarý en iyi bir þekilde özümsediðine iþaret ederek; "Bu bayram vesilesiyle birbirimizi daha fazla sevmeliyiz. Birbirimize olan küçük kýrgýnlarýmýzý unutmalýyýz" dedi. Baþkan Sözen, 29 Ekim akþamý gerçekleþtirilecek olan konser ve akabinde düzenlenecek fener alayýna bütün partilileri davet etti. CUMHURBAÞKANI VE BAÞBAKAN'A AÐIR ELEÞTÝRÝ CHP Manavgat Ýlçe örgütünde düzenlenen bayramlaþmada bulunan Tunceli Milletvekili Kamer Genç ise yaptýðý konuþmada Cumhurbaþkaný ve Baþbakan'a aðýr eleþtirile yöneltti. Tatil vesilesiyle Manavgat'ta olduðunu ifade eden Kamer Genç, Türkiye'nin çok büyük bir tehdit altýnda olduðunu kaydettiði konuþmasýnda; "Laik devleti ve cumhuriyeti ortadan kaldýrmayý düþünen Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoðan'la birlikte onlarýn kadrolarý iþbaþýnda" dedi. 12 Haziran'da yapýlan seçimleri kazanmak için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Erbil ve Oslo'da görüþmeler yaptýðýný söyleyen Genç; "Yaptýklarý görüþmelerde siz bana destek verin ben sizin isteklerinizi yapacaðým dedi. Seçimlerden önce, Baþbakan PKK'yla görüþüyor þeklinde iddialar ortaya atýldýðýn da Baþbakan, "Bu iddialarý ortaya atanlar þerefsizdir ve alçaktýr" demiþti. Ýddialarýn doðru olduðu ortaya çýktý. Hala o koltukta oturuyor. Bu þerefsizliktir" diye konuþtu. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn devletin ve milletin baþýna her gün farklý bir oyun oynadýklarýný iddia eden Kamer Genç; "Bunlar milletin meþru mücadele yollarýný týkadý. Biz, 1920'de yabancýlara karþý nasýl mücadele ettiysek þimdi de öyle mücadele edeceðiz. Elbirliði yapacaðýz. Atatürk ilk eve devrimlerde birlik olacaðý ve Recep Tayyip Erdoðan'la mücadele edeceðiz" dedi. Meclis'te 80 tane Kürt milletvekilinin olduðunu belirten Kamer Genç; "bu milletvekilleri desteðini çektiklerinde bunlarýn iþi bitiyor. Bakýn size bir þey söyleyeyim. Bizim ülkemizde Kürt sorunu yoktur. Terör sorunu vardýr. Recep Tayyip Erdoðan ve Abdullah Gül, Türkiye parçalamayý kafalarýna koymuþlar. Ama buna müsaade etmeyeceðiz" dedi. Kamer Genç, Baþbakan'ýn halife ve padiþah olmak istediðini iddia etti. CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'da yaptýðý konuþmada bir partilinin 'Manavgat Belediye Baþkanýmýz tutuklandýðýnda gerektiði gibi destek verilmedi' sözlerine cevap verdi. Manavgat belediye Baþkaný Þükrü Sözen konusunda herkesin elinden gelen bütün çabayý yaptýðýný ifade eden milletvekili Acar, "AKP'nin politikasý budur. Belediye baþkanlarýmýz gözaltýna aldýlar, haksýz yere tutukladýlar ve aylarca hapiste yatýrdýlar. Ýktidar yargýya adeta maþasý gibi kullanýyor" dedi. Kendisinin 12 Eylül'den sonra sýkýyönetim mahkemeleri tarafýndan tutuklandýðýný belirten milletvekili Acar, "Ama bir süre sonra serbest kaldým. Þimdi Özel Yetkili Mahkemeler, o zamanýn sýkýyönetim mahkemelerinden bile çok adaletsiz ve insafsýz. Bir avukat sadece savunma yaptýðý için 22 yýl ceza aldý. Böyle bir hukuk yok. AKP'nin artýk suyu iyice ýsýndý millet ayaða kalkacak" dedi. Kendilerinin iktidar olduðu dönemde kinlerini susturacaklarýný kaydeden Gürkut Acar; "Biz, baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yaptýðý gibi kindar gençlik yetiþtirmeyeceðiz. AKP defalarca anayasayý ihlali etti. Onlarýn getirdiði mahkemelerde onlarý yargýlayacaðýz" dedi. CHP Antalya Milletvekili Gürkur Acar, yapýlmak istenen yerel yönetimler yasasý deðiþikliðiyle ülkenin Yugoslavyalýlaþtýrýlacaðýný sözlerine ekledi. CHP Antalya Ýl Baþkaný Devrim Kök'te yaptýðý konuþmada bayramlarýn birliði ve uzlþaýyý gerektirdiðini ifade ederek, "Hükümet insanlarý Kurban bayramcýlar ve 29 Ekimciler olarak bölmeye çalýþýyor. Ama bu olmayacak. 29 Ekim dolayýsýyla Atatürk Anýtý'na hep birlikte giderek çelengimizi koyacaðýz" diye konuþtu. Bu konuda valilikle yazýþma yaptýklarýný ve kendilerine olumsuz cevap geldiðini ifade edeb Baþkan Kök, "Biz 28 Ekim günü en az 5 bin kiþilik bir katýlýmla saat 11:30'da Atatürk Anýtý'na o çelengi koyacaðýz. Gücü yeten varsa engellesin. Biz kötü bir þey yapmayacaðýz. Atatürk Anýtý'na çelenk sunacaðýz" diye konuþtu. Baþkan Kök, yerel seçimlerin öne alýnacaðýnýn belli olduðunu ifade ederek, "Sorunlarý çözmek için iktidara gelmemiz gerekiyor. Ýktidara gelmek için yerel seçimleri kazanmalýyýz. CHP iktidarýnýn anahtarý yerel seçimler olacaktýr" diye konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan milletvekilleriyle birlikte parti yetkilileri vatandaþlarýn bayramýný kutladý.

Devrim Kök

Gürkut Acar

Ahmet Öztürk

Þükrü Sözen

Kamer Genç

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.