YOLUNDAYIZ ATAM!..

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa - avnigelendost@hotmail.com Avni Gelendost

Kendimi bildim bileli, belki de Dünya'ya gözlerimi açtýðýmdan bu yaþýma dek geçen süreçte ATATÜRK'çü olmaktan onur duyan. ATATÜRK'çü doðup, ATATÜRK'çü ölmeyi hedefleyen biriyim. ATAM, bugün senin emanetin Cumhuriyeti'nin 89. yýlýný kutlayacaðýz tüm ulusça. Senin býrakýp gittiðin o günden bu yana geçen süreçte Allah'a çok þükür 74 milyonu aþan bir ulus haline geldik. Geldik gelmesine de her ne hikmetse o gün bu gündür "izinde" olmanýn verdiði rehavetle tümümüz izinleri kaldýrýp, tam anlamýyla senin izinden gidemedik. Dünde.. Bugünde. Belki de kim bilir yarýnlarda da "izinde" olmaya devam edeceðiz gibi. Anlayamadým bir türlü. Neden hala tam anlamýyla izinde olamýyoruz. Aklým ve de fikrim yetmiyor bu iþe. Ýþte onun içindir ki izinde olmaktan yorulduðumu söylemek istiyorum sevgili ATAM. Ben senin yolundayým. Ölene dekte yolunda olmaktan gurur duyacaðým. 89 yýl önce tüm dünya aleme meydan okuyarak Türk ulusunu esaretten ve boyunduruktan kurtararak Cumhuriyeti ilan ettin. Bize en büyük emanetin Cumhuriyetimizi iyi ya da kötü kolluyoruz ve koruyoruz. Þimdilerde ikinci cumhuriyetçiler. Bölünmez bütünlüðümüze göz dikenler.. Ülkemizde kardeþkaný akýtmak isteyenler var. Her þeye karþýn. Tüm bu iþbirlikçilerin kötü emellerine raðmen dimdik ayaktayýz ATAM. Ýzinde deðil.. Yolundayýz. Ýzinlere son vermeliyiz ulus olarak. Yolunda yürümeliyiz. Bugün Cumhuriyetimizin 89. yýlýný kutlarken bir kez daha dosta, düþmana bu birlikteliðimizi göstereceðiz hiç kuþkun olmasýn. Bizler ve de geleceðin teminatý gençler yolunda ATAM. Aðlamak yok.. "Sen kalk ta ben yatam ATAM" söylemlerine de yer vermeyeceðiz. Seni yaþayacaðýz. Seni yaþatacaðýz. Yüreðimizden biran eksik etmeden sevginle çoðalacaðýz. Seveceðiz - Sevileceðiz. Kardeþi, kardeþe düþman etmek isteyenlere inat. Sevgili ATAM. Cumhuriyetimizle.. Seninle. Ve de senin ilkelerinle yolundayýz. Yolundan ayrýlmadan daha nice yýllar Cumhuriyetimizi kutlayacaðýz. Cumhuriyet kolay elde edilmeyen en büyük deðerdir. Bu deðerin kýymetini bileceðiz. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.