Antalya Valisi Altýparmak: ‘Hepimize düþen ortak görev Cumhuriyet'e sahip çýkmak

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANTALYA Valisi Dr. Ahmet Altýparmak Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla yayýnladýðý mesajda, bugün Milletçe Cumhuriyetimizin ilanýnýn 89. yýldönümünü büyük mutluluk ve heyecanla kutlamanýn kývancý içinde olduðunu belirterek; "Ayný zamanda Cumhuriyet Bayramýný tüm Türkiye'de olduðu gibi güzel ilimiz Antalya'da da bugünü huzur ve güven içinde kutlamanýn onurunu yaþýyoruz. 29 Ekim; çaðdaþ anlamda bir devletin temel taþlarýnýn yerine konulduðu, ulusun kenetlenerek verdiði bir ölüm kalým mücadelesi; onur, haysiyet ve namus mücadelesi sonunda kazanýlmýþ eþsiz bir zaferdir. Büyük Önder Atatürk'ün söylediði gibi; ''bugün hepimize düþen ortak görev; ulusal deðerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çýkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluþ Savaþý'ný kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuþaklara aktarmaktýr. Türk ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygýn kimliðiyle aydýnlýk yarýnlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir" diye konuþtu. Vali Altýparmak bu duygularla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunun 89. Yýldönümümde, herkesin Cumhuriyet Bayramý'ný kutluyor; "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk ve silah arkadaþlarý, aziz Þehitlerimiz ve Gazilerimizin manevi huzurlarýnda saygýyla eðilirken, hepinize Cumhuriyet coþkusu ve heyecaný içinde saygýlarýmý sunuyorum" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.