Turizmde muhteþem bir geri dönüþ

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Sezon baþýnda oldukça kötü durumda olan turizm sektörü son 3 ayda yaþadýðý doluluk oranýyla geçtiðimiz yýla ait rakamlara ulaþýrken, turizmciler yaþanýlanlarý spor tabiriyle 'Muhteþem Bir Geri Dönüþ' olarak nitelendiriyor.

TÜRSAB Side Manavgat Bölgesel Yürütme Kurulu Baþkaný Ahmet Özden, 2012 turizm sezonunun iyi baþlamamasýna raðmen finalin oldukça iyi olduðunu belirterek; "Sezon baþýnda görülen negative durum ortadan kalktý. Özellikel Eylül ve Ekim aylarýndaki yaþanan doluluk 2011 sezonu rakamlarýna bölgeyi ulaþtýrdý" dedi. Sektörde ve kamuoyunda geçtiðimiz yýlýn olaðanüstü þartlarýna bakýlarak sezon baþýnda kýsmen yaþanan moral bozukluðunun sezon ilerledikçe ortadan kalktýðýný belirten Baþkan Özden, "Sektörde bulunan oyuncular, her ne þart altýnda olursa Türk Turizmi'nin dünyada zirvede olabileceðini farketti. Aðustos, Eylül ve Ekim aylarýnda bölgemiz spor tabiriyle muhteþem bir geri dönüþ yaþadý. Sektörün, yýl içinde yapýlan çalýþmalarla, rakip destinasyonlarýn bizim aleyhimize olarak yürüttükleri, fiyat indirimleri, devlet destekleri gibi kampanyalara raðmen geçtiðimiz yýlýn rakam- larýna ulaþtýk" dedi. 2012'de rakamlarýn geçtiðimiz yýlý aratmadýðýný ifade eden Side Manavgat

BYK Baþkaný Ahmet Özden; "Bölgemizde bulunan otellerin yaklaþýk 3'te 2'si kýþ aylarýnda kapanýyor. Kýþ aylarýnda açýk olan otellerde doluluk oraný yüzde 65 - 70'ler seviyesinde" dedi. 2013 yýlýnda kiþisel olarak çok yüksek bir artýþ oraný beklemediðini kaydeden Side Manavgat BYK Baþkaný Ahmet Özden; "2013'te bölgede istikrarlý bir yükseliþ olacak. Rakamlarýn 2012 yada 2011'in aþaðýsýnda kalmayacaðýný düþünüyorum. Bu seneye nazara 3-4 puanlýk bir artýþ olacaktýr. Bu durum bölgedeki turizmin istikrara kavuþtuðunu göstermesi bakýmýndan önemli" diye konuþtu. Bu sen olduðu gibi gelecek yýlda acetacýlar, otelciler, esnaflar ve bütün turizm aktörlerinin daha duyarlý olmasý gerektiðinin altýný çizen Baþkan Özden, "Biz, bu iþi nasýl olsa yapýyoruz. Bölgemize turist nasýl olsa geliyor anlayýþýna düþme

den büyük bir ciddiyet ve duyarlýlýk içinde sürdürülebilir turizm olgusuyla hareket etmeliyiz. Bugün dünyada turizm piyasasýnda korkunç bir rekabet var. Rakip ülkelerin özellikle devlet seviyesinde yaptýðý 1 Euroluk desteklemeler bile etki yaratabilir. Þu anda herkes biliyorki, rakiplerimiz isteselerde bizi kolay kolay geriye düþüremez. Ama biz ciddiyetimizi muhafaza edemezsek büyük yara alabiliriz" dedi. Side Manavgat bölgesinin þu anda güvenilirlik açýsýndan popülaritesinin çok yüksek olduðunu ifade eden BYK Baþkaný Ahmet Özden; "Turizm için 2 unsur çok önemlidir. Güvenilirlik ve çevrenin yaþanabilir olmasý. Bu konuda, turizmin bütün aktörleri, çalýþanlar, yerel yönetimler ve devlet elinden gelen bütün çabayý ortaya koymalýdýr. 2012 yýlý bu anlamda bizim için çok iyi geçti. Bölgemizde imajýmýzý ve güvenilirliðimizi zedeleyecek herhangi bir olay, gerek seyahat acentalarý, gerek otel gerekse dýþarýda meydana gelmedi. Bu konudaki hassasiyeti 2013'te de aynen devam ettirmeliyiz" diye konuþtu.

TÜRSAB Side Manavgat Bölgesel Yürütme Kurulu Baþkaný Ahmet Özden

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.