Baþkan Akaydýn: Temiz enerji konusunda öncü belediyeyiz

Akdeniz Haber - - Gündem -

Nükleer enerji karþýtý sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluþturduðu Nükleer Karþýtý Platform üyeleri, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Lokali'nde düzenlenen kahvaltýda bir araya geldi. Kahvaltýya konuk olarak katýlan Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn, temiz enerji konusunda attýklarý adýmlarý anlattý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Antalya Nükleer Karþýtý Platform Sözcüsü ve Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði Antalya Þube Baþkaný Hediye Gündüz, "Akdeniz insanlýðýn doðduðu ve medeniyetlerin ortaya çýktýðý bir coðrafya. AKP Hükümeti, bu coðrafyaya nükleer santral kurmak istiyor. Nükleer santraller çok yüksek miktarda soðutma suyuna ihtiyaç duyar. Mersin Akkuyu'da yapýlmasý planlanan santral, saniyede yüzlerce ton soðutma suyunu denize býrakacak.Akdeniz'de akýntýlarýn Mersin'den Antalya'ya doðru olduðu gerçeði göz önüne alýnýrsa, baþta Antalya olmak üzere birçok turistik beldenin radyasyonlu sulardan etkilenecek. Denizdeki yaþam alanlarý yok olacak. Biz bu olasý çevre katliamýna karþý mücadele ediyoruz" dedi. NÜKLEER DEÐÝL

TEMÝZ ENERJÝ Daha sonra söz alan Baþkan Mustafa Akaydýn, toplumda temiz enerji bilinci oluþmasýný amaçladýklarýný belirterek "Göreve gelirken önüme 4 vizyon proje koymuþtum. Bunlardan biri de 'Güneþkent Antalya' idi. Þimdi Türkiye'de bir belediye bünyesindeki ilk Temiz Enerji birimi Antalya'da faaliyet gösteriyor. Bizi eleþtirenler de oldu; 'Bedava enerji daðýtacaktýnýz ne oldu' diye. Biz temiz enerji kullanýmý konusunda örnek ve öncü olmayý hedefledik" diye konuþtu. Nükleer enerji konusunda dünya genelinde bir geri dönüþ söz konusu olduðunu ifade eden Baþkan Akaydýn, þunlarý söyledi: "32 yýllýk Antalyalýyým ve gördüðüm bir acýklý tablo var. Antalya'nýn güzel daðlarýna çýktýðýnýz zaman taþ ocaklarý tarafýndan delik deþik edildiðini görürsünüz. Saklýkent'e çýktým geçen gün, gördüðüm manzara içler acýsýydý. HES'ler keza öyle. Ancak bütün Akdeniz'i ilgilendiren bir sorunla karþý karþýyayýz; o da MersinAkkuyu'ya yapýlacak Nükleer Santral. Biliyorsunuz yakýn geçmiþe kadar bilim dünyasý ikiye bölünmüþtü. Bir kýsmý 'Nükleer enerjiyi kullanmak zorundayýz, en ucuz enerji odur' diyordu. Ama Japonya'daki kaza ve Almanya'nýn aldýðý radikal karar, tüm dünyada nükleere karþý olan olumlu düþünceleri deðiþtirdi. Ben de bugün baþkanlýðým döneminde temiz enerji konusuna daha fazla odaklandým."

YÜZAKIMIZ GÜNEÞEV Güneþev belediyenin en çok ödül alan birimi haline geldiðini vurgulayan Baþkan Mustafa Akaydýn, "Güneþev, güneþ enerjisiyle aydýnlanan parklar, güneþ enerjili durak ve Türkiye'de ilk kez temiz enerji kullanan makam aracý bizde. Bunlar bir kültür oluþturmak için atýlmýþ örnek adýmlar. Ancak maalesef hükümetimiz, temiz enerji konusunda atmasý gereken adýmlarda çok geç kaldý. Kendi elektriðinizi üretirseniz kendi içinizde kullanabiliyorsunuz ama Almanya'daki gibi çok büyük bir kârý yok. Bunlarýn teþvik edilmesi lazým. Türkiye, dünyada ýþýným deðeri çok yüksek olan bir bölge. Antalya'nýn güney- batýsýnda Toros Daðlarý'nýn üzeri dünyanýn bir numaralý yeri, güneþ radyasyon kapasitesi bakýmýndan. Buranýn kapasitesi Almanya'nýn toplam kapasitesinin 2 katý. Ve Almanya bugün güneþten en çok yararlanan ülkelerden biri" dedi.

Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.