CHP

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Manavgat Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen 'Cumhuriyet'e sahip çýkýyoruz' yürüyüþü 3 bin kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Kapalý Spor Salonu önünden Kaymakamlýk binasýna kadar gerçekleþtirilen yürüyüþe bazý sivil toplum kuruluþlarýnda destek verdi.

Manavgat'ta CHP Ýlçe Teþkilatý ve bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýyla 'Cumhuriyet'e sahip çýkýyoruz' yürüyüþü düzenlendi. CHP Manavgat Ýlçe Örgütü tarafýndan organize edilen yürüyüþ Kapalý Spor Salonu önünden baþladý. Yürüyüþte, CHP Ýlçe örgütü ve katýlan sivil toplum kuruluþlarý adýna çelenklerle birlikte 'Cumhuriyet'imize sahip çýkýyoruz' pankartý taþýndý. Yürüyüþe, CHP Manavgat Ýlçe Örgütü Baþkaný Ahmet Öztürk, Manavgat belediye Baþkaný Þükrü Sözen, Kýzýlot Belediye Baþkaný Mustafa Keçer, Oymapýnar Belediye Baþkaný Tevfik Güven, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle birlikte yaklaþýk 3 bin kiþi katýldý. Kapalý Spor Salonu önü, Manavgat Köprüsü üzerinden ilerleyerek Ýlçe Jandarma Komutanlýðý önünden Kaymakamlýk binasýna geldi. Bu sýrada Manavgat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Kaymakamlýk giriþ kapýsý önünde önlem aldýðý görüldü. Kaymakamlýk bahçe giriþ kapýsý önüne çelenklerin konulmasýnýn ardýndan saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý söylenildi. CHP Manavgat Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk, bura- da yürüyüþe katýlanlara hitap etti. Manavgat'ýn özellikle Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine sahip çýkýlmasý konusunda örnek olduðunu kaydeden Baþkan Öztürk, "Kul olmaktan kurtulup, özgür birey olmanýn adýdýr Cumhuriyet. Baþka bir deyiþ ile kimsesizlerin kimsesi, sahipsizlerin sahibidir Cumhuriyet. Kulu yönetmek kolaydýr. Çünkü burada, hak hukuk yoktur. Büyükler ne söylerse doðru söyler. Tartýþmak, yorum yapmak asla. Kimin haddine büyüklerinin buyruklarýna karþý koymak, yorum yapmak. Egemenlerin kodesleri,zindanlarý var. Buyruklara karþý çýk ta gör halini. Boþ mu duracaktý kodesler, zindanlar. Bugünler de üniversiteler suskun. Demokratik kitle örgütleri sessiz. Basýn yazamýyor. Konuþmasý gerekenler konuþmuyor. Her gün gelen zamlara kimse tepki göstermiyor. Cumhuriyetin kazanýmlarý bir bir yok ediliyor ses seda yok. Üstümüzde bir ölü topraðý var. Tepki koyanlar yargýlanýyor, hapse týkýlýyor. Bir korku imparatorluðu yaratýldý. Ýnsanlar susturuldu. Bizim bildiðimiz cumhuriyet sessizlerin sesidir. O zaman ya sesimizi çýkaracaðýz ya da teslim olacaðýz. Ya haykýracaðýz haksýzlýða zulme.Ya teslim olacaðýz korku imparatorluðunu yaratmaya çalýþanlara.Gün susma günü deðil ,Cumhuriyete ve kurucularýna sahip çýkma günüdür.Bana ne?.Beni ilgilendirmez deme hakkýmýz yok Sana ne?Seni ilgilendirmez deme hakkýmýz asla yok.Dün biz nasýl emperyalist güçlere karþý direnen atalarýmýz ile

övünüyor isek;direnç gösterelim ki çocuklarýmýzda bizim ile gurur duyabilsin.Cumhuriyete sahip çýkma düne, geleceðe,kýsaca insanlýða sahip çýkmadýr. Bizi kulluktan çýkarýp insan yerine koyan, bize kiþilik kazandýran Atatürk'ümüze

ve Cumhuriyetimize dünden daha çok sahip çýkacaðýmýzý herkesin bilmesini isteriz" dedi. Yürüyüþe destek veren sivil toplum kuruluþlarýna teþekkür eden Baþkan Öztürk; "Manavgat olarak Atamýza ve Cumhuriyetimize baðlýlýðýmýzý bir defa daha gösterdi" dedi. CHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk'ün konuþmasýnýn ardýndan yürüyüþe katýlanlar olaysýz daðýldý.

Manavgat Kaymakamlýðý giriþ kapýsý önünde

polis geniþ güvenlik önlemi aldý.

Ahmet Öztürk

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.