YASAK MI?..

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa - Avni Gelendost

Yasaklar Türk toplumuna uygun bir yaptýrým gücü olamaz. Olmasý da mümkün deðildir. Geçmiþten bu yana bu halk üzerinde ne zaman yasaklarla ilgili yaptýrým uygulamasý hayata sokulsa kazanan genelde Türk halký olmuþtur. Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýmýzýn 89. Yýldönümünü ne yazýk ki yasaklarýn gölgesinde kutladýk. Baþta Baþkent Ankara olmak üzere ülkemizin birçok il, ilçe, belde ve köylerinde alternatif Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý vardý. Yüreðim el vermiyor böylesine çirkin bir söylemi dile getirmeye. Ne yazýk ki, AKP ülke genelinde insanlarý ayrýþtýrma siyasetini sürdürerek Cumhuriyet kutlamalarýna yasaklar getirdi. Ankara'da halk sokaklarda idi. Evler, iþyerleri bayraklarla donatýldý. Ankara valiliði kutlamalarý Ulustaki ATATÜRK anýtý ile sýnýrlandýrýrken törenlere katýlan halk bu sýnýrlandýrmalara. Yasaklara. Ve yasakçý zihniyete inatla Ulus'tan Anýtkabire. Mustafa Kemal ATATÜRK'E yürüdü el birliði, gönül seferberliði ile. On binler..Yürüdükçe yüz binler oldu. Yüz binler, milyonlara ulaþtý. Sloganlar atýldý. Türkiye Cumhuriyetine halkýn sahip çýktýðý vurgulandý. "Cumhuriyet kalacak, AKP gidecek" sloganlarý ile yer gök inledi. Bir kez daha. Ve de ömür boyu Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarý Mustafa Kemal ATATÜRK'E.. Türkiye Cumhuriyetine olan baðlýlýðýný kanýtlamýþ oldu. Kanla, irfanla kurulan. Bu uðurda binlerce þehit veren. Gazileri olan bir ulusun evlatlarý 7'den 70'e anýtkabirde bir kez daha ant içti. Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaþayacaðýna dair. Alternatif bayram olmazmýþ. Yasaklarla kutlanmazmýþ. Yürümek ve anýtkabire gitmek asla ve asla gerçekleþmezmiþ. Dün bu gerçekleþti. Bir kez daha Türk Ulusu ATA'SINA olan. Cumhuriyetine olan baðlýðýný kanýtladý. Yaþasýn Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyetimizin kurulmasýnda büyük emekleri olan baþta Baþkumandan Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ebediyete göç edenlere Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor. En büyük bayramýmýz olan Cumhuriyet Bayramýmýzýn ulusumuza kutlu olmasýný bir kez daha yürekten diliyorum. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.