Maslak'tan Cumhuriyet Bayramý kutlamasý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Partisi Manavgat Ýlçe Teþkilatý Baþkaný Ýbrahim Maslak, Cumhuriyet'in kuruluþunun 89. yýldönümü münasebetiyle bir mesaj yayýnlayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'ný kutladý. 'Ýnanç varsa her þey vardýr' diyen Maslak, bunun en somut örneklerinden birinin istiklal savaþý olduðunu vurguladý. Maslak; "Ýman imkandýr. Milletimizin þanlý tarihi bu gerçeðin eþsiz örnekleriyle doludur. Ýstiklal savaþýnda yeterli topumuz, tüfeðimiz hatta ekmeðimiz yoktu. Ama milletimizin sarsýlmaz bir imaný vardý. Bu inanç sayesindedir ki bütün imkânsýzlýklara raðmen adýný tarihe altýn harflerle yazdýran bir kurtuluþ destaný gerçekleþti. Milletimiz tarihin her döneminde olduðu gibi hiçbir baský ve dayatmaya boyun eðmeyeceðini, hiçbir emperyalist kuþatmaya geçit vermeyeceðini bütün dünyaya haykýrdý" dedi. Ýstiklal mücadelesi yýllarýnda ülkemizi topla tüfekle parçalayamayacaðýný anlayan güçlerin bugün çok daha sinsi ve karanlýk plan- larla ülkemizi bölmeye çalýþtýðýný hatýrlatan Maslak, ülkemizin ekonomik, siyasi ve kültürel kuþatmalarla zayýf lokma haline getirilmek istendiðine dikkat çekti. Ülke olarak birlik ve beraberliðe en fazla ihtiyaç duyduðumuz bir süreçten geçiyoruz. Ýçeride terör belasý her gün yüreðimizi yakmaya devam ediyor. Dýþarýsý ise tam bir ateþ çemberi. Ýslam coðrafyasý kurtlar sofrasýnda pay edilmeye çalýþýlýyor. Ateþ kapýmýza dayandý. Ne var ki iktidar ve muhalefet, bu devasa sorunlarý çözmek bir yana, oturup konuþmayý bile beceremiyor. Bayramlarý dahi gerginlik ve kutuplaþma nedeni haline getirip, krize dönüþtürebiliyor. Bugün 89'uncu yýldönümünü kutladýðýmýz Cumhuriyet, aziz milletimizin canlarý pahasýna ortaya koyduklarý büyük fedakarlýklarla kuruldu. Ancak bugünkü siyasi anlayýþ ecdadýn ortaya koyduðu o asil duruþtan çok ama çok uzaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle Bu ülkeyi canlarý pahasýna bizlere emanet eden tüm þehitlerimizi bir kez daha rahmet ve þükranla anýyorum. Onlarýn Milli Mücadele'de ortaya koyduklarý azim ve cesaret her zaman yolumuzu aydýnlatmaya devam edecek, Yeniden Büyük Türkiye'yi kurma konusundaki kararlýlýðýmýzýn en büyük gücü olacaktýr" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.