Cumhuriyeti buruk bir þekilde kutluyoruz

Akdeniz Haber - - Gündem -

Antalya Milletvekili Doç.Dr.Mehmet Günal'ýn "29 Ekim Cumhuriyet Bayramý"nýn 89'uncu yýl Dönümü münasebetiyle yayýnladýklarý kutlama mesajýnda Cumhuriyeti buruk bir þekilde kutladýklarýný kaydetti. Türk Milletinin bekasý her þeyden daha önemli olduðunu belirten milletvekili Günal, "Türk milletinin varlýðýnýn birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar sürdürülebilmesi için Cumhuriyetin ilkelerine ve kazanýmlarýna sahip çýkýlmasý gerekmektedir. Cumhuriyet Bayramýný deðersizleþtirmeye, çekiþmelere boðmaya ve kutlamalara engel olmaya yönelik çalýþmalara milletimiz asla izin vermeyecektir" dedi. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Sonsuza kadar ayný coþkuyla Cumhuriyet bayramýný, bayram tadýnda kutlamak dileðiyle; Baþta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere, Cumhuriyet'in kurulmasýnda ve yaþatýlmasýnda þan ve þerefle görev alan, þehit düþen, gazi olan kahramanlarýmýzý rahmet, minnet ve þükranla anýyor, Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýný kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti sensiz asla…

Türk Milleti sensiz asla"

Mehmet Günal

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.