Toplumsal cinnet 3 ölü

Manavgat ve Side'de meydana gelen olaylarda 3 kiþi yaþamýný yitirdi. Sorgun Mahallesi'nde bir kiþi kafasý kesilerek öldürülürken, Side'de ise birisi tüfekle baþýndan vurulmak suratiyle iki kiþi hayatýný kaybetti.

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Sorgun’da vahþet

Sorgun Mahallesi Kemer Caddesi'nde bulunan bir inþaat þantiye-sinde 2 iþçi arasýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþma yaþandý. Tar-týþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine, iþçilerden biri diðerini boðazýný keserek öldürdü. Kaçan zanlý maktülün yakýnlarý tarafýndan Otogar'da yakalanýp darpedilirken, polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Ahmet Baþyurt'un yakýnlarý tarafýndan darbedilen zanlý MY'nýn tedavisi için hastaneye götürüldü

Side'de þüpheli ölüm

Side Cemal Gürsel Bulvarý üzerinde bulunan toptan tekstil ve butik olarak iþletilen bir dükkanda meydana gelen olayda 2 kiþi öldürüldü. Hayatýný kaybedenlerden birinin dükkan sahibi Nurullah Gülseren, diðerinin ise yan taraftaki hediyelik eþya dükkanýnda çalýþan Soner Sala olduðu öðrenildi. Soner Sala'nýn tüfekle vurularak öldürüldüðü olayýn aydýnlatýlmasý için Jandarma tarafýndan geniþ çaplý soruþturma sürdürülüyor. Sayfa 3'te

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.