Cumhuriyet Bayramý coþkusu T

Akdeniz Haber - - Gündem -

ürkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunun 89. yýldönümü Antalya'da büyük bir coþkuyla kutlandý. Antalya Valisi Dr. Ahmet Altýparmak ilk olarak makamda baþta Antalya Milletvekilleri Sadýk Badak, Gökçen Özdoðan Enç, Antalya Garnizon Komutaný Tuðgeneral Kemal Korkmaz, Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn, Antalya Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Baþ olmak üzere protokol üyelerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý tebriklerini kabul etti. Vali Altýparmak gazetecilerin de bayramýný kutladý. Valilikte Tebriklerin Kabulünün ardýndan protokol üyeleriyle Cumhuriyet Meydaný'ndaki tören alanýna geçen Vali Altýparmak, Garnizon Komutaný Tuðgeneral Kemal Korkmaz ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Akaydýn ile birlikte kortej geçiþi yaparak vatandaþlarý selamladý. Vali Dr. Ahmet Altýparmak'a eþi Özden Altýparmak'ýn da eþlik ettiði Cumhuriyetin Kuruluþunun 89. Yýlý kutlamalarý Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayýp, yapýlan konuþmalar, þiirlerin okunmasý, gösteriler ve resmigeçit töreni ile tamamlandý. Antalya Valisi Dr. Ahmet Altýparmak törende yaptýðý konuþmada; "Saygýdeðer Antalyalýlar, Geleceðimizin güvencesi deðerli gençler, Sevgili öðrenciler, Bugün Milletçe Cumhuriyetimizin ilanýnýn 89. Yýldönümünü büyük mutluluk ve heyecanla kutlamanýn kývancý içindeyiz. Ayný zamanda tüm Türkiye'de olduðu gibi güzel ilimiz Antalya'da da bugünü huzur ve güven içinde kutlamanýn onurunu yaþýyoruz. 29 Ekim; çaðdaþ anlamda bir devletin temel taþlarýnýn yerine konulduðu, ulusun kenetlenerek verdiði bir ölüm kalým mücadelesi; bir onur, haysiyet ve namus mücadelesi sonunda kazanýlmýþ eþsiz bir zaferdir. Büyük önder Atatürk'ün söylediði gibi; ''bugün hepimize düþen ortak görev; ulusal deðerlere, bilince, cumhuriyet'e sahip çýkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluþ Savaþý'ný kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuþaklara aktarmaktýr. Türk ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygýn kimliðiyle aydýnlýk yarýnlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.'' Kýymetli Antalyalýlar, þüpheniz olmasýn ki bu yürüyüþ hep sürecektir. Türkiye cumhuriyeti kültürüyle, çalýþkanlýðýyla, renkleriyle, sesleriyle bir bütün olarak, türküyle, Kürdüyle, Zazasýyla, gürcüsüyle, merkeziyle, Arnavutuyla kýsaca Ýstiklal Marþýnda Mehmet Akif'in milletim dediði bir millet olarak var olacaktýr. Sevgili Gençler, bilgi toplumunun üreten, araþtýran, sorgulayan bireyleri olabilmek için teknolojinin sunduðu her türlü bilgi kaynaðýný en iyi biçimde kul- landýðýnýzý biliyorum. Bu imkânlara sahip siz gençler kendi kültürünü iyi bilen, milli manevi deðerlerinin farkýnda, evrensel deðerleri benimseyen, bilgiye, düþünceye saygýlý ve hoþgörülü; ülke ve dünya sorunlarýna duyarlý olmak durumundasýnýz. Sizler, her türlü bilgiyi aklýn ve bilimin süzgecinden geçirerek tartýþmalý ve geliþmelere açýk, yönlendirmelerden uzak, eleþtirel bir bakýþ açýsýna sahip olabilmelisiniz. Hakký her defa biraz da karþý tarafýn fikrinde aramayý ihmal etmemeli ve her ne olursa olsun milletimizi bir bütün olarak þartsýz, koþulsuz sevmelisiniz. Sevgili gençler; siz unutmayýn ki aile bizim en büyük, en güçlü en sarsýlmaz kutsalýmýzdýr. Onun için; ailenize sahip çýkýn ve güçlü aileler kurmak için gayretli olun. Zira saðlam bir aile; çaðýn getirdiði birçok hastalýða adeta panzehirdir. Türkiye cumhuriyeti, önünde uzanan aydýnlýk yolda, emin adýmlarla ilerlemeye devam edecektir. Kýymetli Antalyalýlar, benimsediðimiz evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanýn onurlu bir üyesi olmak için verdiðimiz kararlý mücadeleyi elbette sürdüreceðiz. Deðerli Antalyalý hemþerilerim, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluþunun 89. Yýldönümümde, herkesin Cumhuriyet Bayramýný kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaþlarý, aziz þehitlerimizin manevi huzurlarýnda saygýyla eðilirken, gazilerimizi saygýyla selamlýyorum. Hepinize cumhuriyet coþkusu ve heyecaný içinde saygýlarýmý sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Antalya Valisi Dr. Ahmet Altýparmak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.