Nashira Otel'de, Cumhuriyet Bayramý

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

29 Ekim Cumhuriyet Bayramýnýn 89. yýldönümü Titreyengöl Nashira Otel'de büyük bir coþku ve sevinç içinde kutlandý.

Manavgat'ýn Titreyengöl Turizm Bölgesi'nde bulunan Nashira Otel'de Cumhuriyet Bayramý düzenlenen bir etkinlikle kutlandý. Cumhuriyet Bayramý kutlama etkinliðine EHA Gorup ve Nashira Resort Hotel Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Aydoðan, Genel Koordinatör Aslýhan Aydoðan Öcal, Nashira Hotel Müdürü Barýþ Tanrýverdi, departman müdürleri, çalýþanlar ve turistler katýldý. Etkinlikte konuþan EHA Gorup ve Nashira Resort Hotel Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Aydoðan, Cumhuriyet'in 89'ncu yýlýnýn kutlandýðýný ifade ederek, "Bugünü kutlarken, o yýllarýda naýmsamalýyýz. Ülkemizi iþgal eden emperyalizmin paralý askerlerini ve yerli iþbirlikçilerini, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðinde Anadolu'nun yürekli insan- larýyla yenerek Kurtuluþ Savaþý'ný kazandýk. 1922'de TBMM kurularak saltanat ortadan kaldýrýldý. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilerek 'Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir' ilkesi getirildi" dedi Cumhuriyetin toplumun uyanýþý, özgürlüðü ve insanca yaþama hakkýný verdiðini vurgulayan Aydoðan, "Cumhuriyet, kiþilerin, kiþilere köle olmadýðý bir rejimin adýdýr. Atatük, Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün tekke ve türbeler kapanmasýna raðmen Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli ve Mevlana'nýn türbelerine dokunmamýþtýr. Çünkü bu iki evliya toplumumuza devamli ileriyi, dürüstlüðü göstermiþtir. Bize bu günleri ve bu özgür yaþam hakkýný saðlayan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýyla aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anýyor ve Cumhuriyet Bayramýmýzý kutluyorum" dedi. Genel Koordinatör Aslýhan Aydoðan Öcal'da, Türk Milletine Cumhuriyeti armaðan eden gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluþ Savaþý'nda düþman ve hainlere karþý vataný kurtarmak için mücadele edenleri rahmet ve minnetle andýðýný ifade etti. Konuþmalarýn ardýndan hepbirlikte 10'ncu Yýl Marþý söylenildi.

EVLILIK YILDÖNÜMÜ

SÜPRIZI Cumhuriyet Bayramý Kutlamasý'nýn sona ermesinin ardýndan kürsüye gelen Nashira Resort Hotel Müdürü Barýþ Tanrýverdi, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'ný kutladýktan sonra bugünün ayrýca Genel Koordinatör Aslýhan Aydoðan Öcal ve Erkan Öcal'ýn Evlilik yýldönümleri olduðunu söyledi. Tanrýverdi, Nashira Hotels personeli olarak Aslýhan Aydoðan Öcal ve Erkan Öcal'a süpriz bir pasta hazýrladýklarýný söyledi. Evlilik Yýldönümü Pastasý Genel Koordinatör Aslýhan Aydoðan Öcal ve Erkan Öcal tarafýndan birlikte kesildi. Genç çift birbilerine pasta ikram etti.

Hüseyin

Aydoðan

Aslýhan Aydoðan Öcal

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.