Kýz Meslek öðrencileri Yazmacýlýk öðrendi

Akdeniz Haber - - Gündem -

ÜNLÜ ressam yazar þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun gelini Hughett Eyüboðlu bir mobilya maðazasý açýlýþ etkinlikleri kapsamýnda Manavgat'ta "yazma sanatýný" yaþatmak ve tanýtmak amaçlý yaptýðý çalýþmaya Kýz Teknik Meslek Lisesi Grafik Fotoðraf alaný 11. sýnýf öðrencileri de katýldý. Kýz Meslek Lisesi öðrencileri uygulama da Özgün Baský Teknikleri derslerinin konusu olan "yüksek baský "uygulamasý yapma þansý buldu. Alan öðretmenleri; Armaðan Ural, Melis Aðar, Dilek Dýraman Ceviz ve Tuðba Ateþ'in rehberlik yaptýðý uygulamanýn çok verimli olduðu, yaþamlarýn da karþýlarýna zor çýkacak bir fýrsatýn ayaklarýna gelmiþ olmasýndan da memnun olduklarý bildirildi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.