Daðda taþ ocaðýna protesto

Akdeniz Haber - - Gündem -

Göç Yolu Yolcularý adlý doðasever gurubu, Gündoðmuþ sýnýrlarýnda bulunan 2450 metre rakýmlý Karaçal Daðý'nýn 1450'nci metresinde açýlacak taþ ocaðýný protesto için yürüyüþ düzenledi. Gündoðmuþ'tan katýlan halk grubu ile sayýlarý 100'e ulaþan

Göç Yolu Yolcularý, taþ ocaðýnýn yapýlmasýnýn planlandýðý bölgede pankart açýp, kararý protesto etti. Taþ ocaðýný protesto yürüyüþlerinin devam edeceðini, Karaçal Daðý'ný, makinelerin demir diþlerine býrakmayacaklarýný belirten doða severler, "Taþ ocaðý açanlar ne daðlarýn güzelliðini, ne daðlardaki bin yýllýk sedir ve ardýç aðaçlarýný, ne de arasýndan geçen 2 bin yýllýk göç yol

larýný önemsiy- or. Bu güzellikleri hiç acýmadan, devletin gözetiminde yýkýp yok ediyorlar. Buna müsaade etmeyeceðiz" dedi. Göç Yolu Yolcularý Baþkaný Ali Çetin, "Karaçal Daðý'nýn eteklerinde Kuruca Ovasý'nýn bittiði yerde ünlü Baþhan'ýn kalýntýlarý bulunmakta. Baþhan'ýn hemen yanýndan Alanya'yý Orta Anadolu'ya baðlayan tarihi kervan yolu daðlýk Kilikya'dan günümüze bütün anýlarýyla varlýðýný sürdürüyor. Bin yýllýk sedirleriyle tarihe tanýklýk etmiþ

bu bölge, sedirleriyle, tarihi göç yollarýyla yok edilmek üzer" diye konuþtu. Bölgenin öneminin Selçuklular dönemine uzandýðýný sözlerine ekleyen Çetin, þöyle konuþtu: "Selçuklular döneminde Türkmen daðlarý olarak adlandýrýlmýþtýr. Alaaddin Keykubat Konya'dan çýkýp Alanya'yý fethe giderken Kuruca Ovasý'nýn baþladýðý yerdeki Baþhan'ýn önüne otaðýný kurarak burada ordusuyla mola vermiþtir. Bu tarihi yoldan geçerek Alanya'yý fethetmiþtir. Bu tarihi yol Daðlýk Klikya'dan Romalýlara, Bizanslýlardan Selçuklulara ve Osmanlýlardan Cumhuriyet dönemine kadar kullanýlan ticaret ve göç yoludur. Yörükler için de çok büyük öneme sahiptir. Buraya taþ ocaðý ruhsatý verenler bu tarihi ya bilmiyor, ya da göz ardý ediyor. Demir makineler buraya gelmeden, bu izin iptal edilmeli."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.