Tekzen'in 95'inci Maðazasý Manavgat'ta açýlýyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

Her ilde bir Tekzen sloganýyla Türkiye genelinde, 46 il'e ulaþan, yapý market öncüsü Tekzen, þimdi de Manavgat'ta müþterilerine ulaþýyor. Çamlýk Mahallesi Antalya Cad. No:16 (Çakalderesi mevkii)'inde Yaklaþýk Bin 300 m2'lik bir alanda, müþterilerine hizmet verecek olan Tekzen Manavgat Maðazasý, yine yaklaþýk 20 kiþiye istihdam saðlayacak. Yapý marketinin öncüsü; Antalya Merkez, Alanya ve Kumluca Maðazalarý'ndan sonra þimdi de Manavgat'ta açacaðý maðazasýyla Antalyalýlar'la dördüncü kez buluþmuþ olacak. Tekzen Manavgat açýlýþýný; Tekzen Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Gigin, Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi Vahide Gigin, Tekzen Genel Müdürü Mert Öneren, Tekzen Operasyon Direktörü Ekrem Erol, Tekzen Bölge Müdürü Suat Yýldýrým ve Tekzen Yöneticileri gerçekleþtirecek. Manavgat TEMA standýyla

yanýmýzda Her maðaza açýlýþýnda olduðu gibi, Manavgat maðaza açýlýþýnda da bölgedeki Tema Temsilcileri'ni standýnda aðýrlayacak olan Tekzen, doða ve çevreye karþý duyarlýðý arttýrarak, Tema'ya karþý farkýndalýðý çoðaltmayý hedefliyor. Sektöründe, en kapsamlý daðýtým aðý ve dünyada tanýnan, deðiþimin öncüsü, itibarlý bir marka olmayý vizyonu, tüm paydaþlarýna deðer katan sos- yal ve çevre sorumluluðu bilincinde, güvenli ve baþarýlý bir iþ ortaðý olmayý da misyonu olarak þiar edinen Tekzen, müþterilerinin ihtiyaçlarý doðrultusunda konseptlerini yeniliyor. Tekzen Manavgat Maðazasý'nýn ürün yelpazesinde de yine yok yok Tekzen'de mobilyadan bahçeye, elektrikaydýnlatmadan hýrdavat-el aletlerine, beyaz eþyadan sýhhi tesisata, ev gereçlerinden inþaat ve hobi malzemelerine "eviniz-bahçeniz ve ofisiniz"

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.