Sütün litresi 1 Lira olacak

Akdeniz Haber - - Gündem -

Süt üreticileri 1 Nisan'dan itibaren sütün litresinin 1 lira olmasýný bekliyor

SÜT sýðýrý beslemede mali girdilerin artmasý üreticileri zor durumda býrakýyor. Bir yýl içinde samanýn kilogramýnýn 30 kuruþtan 1.2 liraya, bir çuval yemin de 38 liradan 45 liraya yükselmesi yetiþtiricileri anaç sýðýr beslemede kara kara düþündürüyor. Manavgat Süt ve Süt Ürünleri Birliði (MASÜB) Baþkaný Bilal Ay, anaç sýðýr beslemede mali girdilerin son bir yýl içinde artýþ göstermesinin süt üreticisini zor durumda býraktýðýný belirterek; "1 Nisan'dan itibaren sütün litresinin 1 lira olmasýný bekliyoruz. Sütün litresinin 1 liranýn altýnda olmasý halinde damýzlýk düvelerin kesime giderek Türk hayvancýlýðýna darbe vuracaktýr. Bir yýl içinde saman ve saman balyasýna yüzde 400 zam oldu. Yemde de yüzde 40 oranýnda fiyat artýþý oldu. Süt sýðýrcýlýðýnda mali girdiler çok arttý. Süt yetiþtiricisi ineðini saman ve yemle besleyerek süt alýyor. Süt üretiminde gelir gideri karþýlamadýðý için anaç sýðýrlar kesime gidiyor. Bu da 3 yýl önce hayvancýlýkta yaþadýðýmýz sorunlarýn yeniden yaþanmasý demek. Anaç sýðýrlarýn kesime gitmemesi için sütün litresinin 1 liraya, üreticiye de kaba yem açýðýný kapatmada destekleme oranlarýnýn artýrýlmasýný istiyoruz" dedi. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliði Genel Sekreteri Kuzey Acarbaþ, Nisan Ayý baþýnda sütün litresinin bir lira olmasý için çalýþma yaptýklarýný belirtti.

Bilal Ay

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.