AK kadýnlardan þehit ailesine ziyaret

Akdeniz Haber - - Gündem -

AK Partili kadýnlar, þehitler Haftasý anma etkinlikleri kapsamýnda Çardak köyünde yaþayan Daðlýca þehidi Piyade Uzman Çavuþ Mustafa Uysal'ýn annesi Nefise Uysal'ý ziyaret etti. Ziyaretle ilgili yazýlý açýklama yapan AK Parti Manavgat Kadýn Kollarý Baþkaný Eda Temür Tansak; "Baþta Çanakkale þehitleri olmak üzere vatan savunmasýnda þehit düþen bütün kahramanlarý rahmet ve minnetle anýyoruz. Kahraman vatan evlatlarýndan birinin de 6 yýl önce Daðlýca'da þehit olan Piyade Uzman Çavuþ Mustafa Uysal'dýr. Þahadetinin 6'ncý yýlýnda Uysal'a Allah'tan aziz þehitlerimizi rah- met ve minnetle anýyoruz. Þehidimiz Mustafa Uysal'ýn Çardak köyünde yaþayan annesi Nefise Uysal annemizi ziyaret ederek þehit annesi elini öpmenin onur ve kývancýný yaþadýk" dedi. Tansak, ardýndan þehit annesinin isteði üzerine dönemin Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin'in gayretleriyle yapýlan Çardak Köyü Þehit Uzm. Çavuþ Mustafa Uysal Ýlköðretim Okulu'nu ziyaret ettiklerini belirtti. Piyade Uzman Çavuþ Mustafa Uysal, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Daðlýca mevkiinde 21 Ekim 2007 tarihinde PKK terör örgütünün saldýrýsýnda þehit düþmüþtü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.