NE MUTLU TÜRKÜM DÝYENE.. Çok þükür!..

Akdeniz Haber - - Gündem - Avni Gelendost avnigelendost@hotmail.com

Batman Cumhuriyet Meydaný'ndaki Atatürk Heykeli'nin kaidesindeki "Ne mutlu Türküm diyene" yazýsý söküldü, "Yurtta sulh cihanda sulh" takýldý. Böylece çözüm sürecinden ilk nasiplenen Atatürk oldu! Herhangi bir etnik anlam taþýmayan "Türküm diyene" sözü, Antropolojiye bile ýrkçýlýk olarak bakanlarýn cehaletine kurban gitti. Onun sözünü kaldýranlar "Evet, biz kaldýrdýk" bile diyemiyorlar. Belediye valiliðe, valilik belediyeye sorumluluðu atýyor. Kaide üzerindeki yazýyý "Ben deðiþtirdim, deðiþtirttim" diyen bir babayiðit yok. Mustafa Kemal'in heykellerinden, sözlerinden rahatsýz olanlar açýlým süreci içerisinde yurttaþýn gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam ediyorlar. Bölünüyoruz..Böldürttüm. Böldürteceðim diyenler sessiz sedasýz sürecin iþlemesine katký saðlamaya devam ediyorlar. Ayrýþmanýn hýzla sürdürüldüðü ülkemizde açýlýmýn gerçekleþmesi, için illaki "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazýsýnýn kalkmasý mý gerekli. Bir kaç yýl önce okullarda andýmýzýn söylenmesi de yasaklanmýþtý hepimiz biliyoruz. O dönemde birkaç kiþi ayaklandý. Sonrasý ne olsu "Türküm, doðruyum, çalýþkaným" ibareleri minik beyinlerden silindi. Sözde silindi. Yüreklerdeki vatan, bayrak ve ATATÜRK sevgisini nasýl silecekler çok merak ediyorum. Ýlerleyen tarihlerde açýlýmýn gerçekleþmesi ile birlikte bu ülkede Türküm demek suç olacak. Bayraðýný eline alýp sokaða çýkmak. Askerimizi bayrakla uðurlamak. Ulusal takýmýmýzýn galibiyetini sokaklarda kutlamakta suç unsuru haline gelecek. Vay beeee. Vay ki be vay. Vay benim güzel ülkem vay. Bu ülke uðruna þehit düþenim vay. Bayraðýmýzýn al rengi ile kanýný akýtaným vay. Nerelerden nereler geldi benim güzel ülkem. Türküm demenin suç teþkil edeceði bir konumdayýz. ATATÜRK'ÜN sözlerini, anýtlardan bir bir söküp atmaya baþladýlar. Ben inanýyorum ki milyonlarca insanýn yüreðinden Türklüðü ve ülke severliði söküp atamayacaklar. Bir kalemde Türklüðü silemeyecekler. Bu ülke topraklarýnda yaþayan her fert.. Laz'ý, Boþnaðý,Yörüðü,Türkmeni. Tatarý,çingeni,Kürdür Türk'tür çok þükür.. Bekleyeceðiz, izleyeceðiz. Ve göreceðiz. Bu ülke sahipsiz deðil beyler. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.