‘Zafer Türk milletinin olacak’

Akdeniz Haber - - Gündem -

Türk Yerel Hizmet Sendikasý tarafýndan il temsilcileri ve þube temsilcilerine yönelik düzenlemiþ olduðu ve iki gün sürecek Eðitim ve Ýstiþare toplantýsý baþladý. Türk Yerel Hizmet Sendikasý tarafýndan sendika il baþkanlarý ve þube baþkanlarý için düzenlenmiþ olduðu ve iki gün sürecek Eðitim ve Ýstiþare toplantýsý büyük bir katýlým ile gerçekleþti. Türk Yerel Hizmet Sendikasý Genel Baþkaný Ýlhan

Koyuncu, Kamu-Sen olarak hiç kimseden korkmadýklarýný ve son nefeslerine kadar mücadele edeceklerini belirterek; "2000 yýlýnda AKP hükümeti tarafýndan bugüne kadar yapýlan bütün zalimliklere karþý her zaman dik durduk ve hepte dik duracaðýz. Bizler ücretli birer iþçi deðiliz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer memuruyuz. Biz bu anlamda ücret sendikacýlýðýnýn önüne geçiyoruz. Ve bu çizgide yürüyen bir sendikayýz"

Zafer Türk milletinindir Baþbakan'ýn Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ettiði yemini unutmamasýný isteyen Ýlhan Koyuncu; "Biz Kamu-Sen olarak bütün üyelerimiz ve vatandaþlarýmýz olarak her zaman dik durarak buna karþý çýkýyoruz. Önümüzde iki tablo var. Ya Türkiye Cumhuriye-ti'ni yýkacaklar ya da Atatürk-çüler, vatanýný, bayraðýný ve milletini sevenler bu ülkeye sahip çýkacaklar. Ülkemiz ve bayraðýmýz için son nefesimize kadar mücadele edeceðiz. Bu savaþ ve zafer Türk Milleti'nindir. Her zaman tek bayrak, tek millet ve tek vatan olarak kalacaðýz. Yapýlan anayasa referandumu ile grev haklarýmýz elimizden alýndý. Biz serbest kýyafete karþý deðiliz. Ýsteyen istediði gibi giyinip gidebilir. Bacýlarýmýz inanç özgürlüklerini istediði gibi kullanýp. Baþörtüsü ile çalýþabilirler. Biz sendikamýz olarak bunlarýn arkasýndayýz. Yalnýz bunlar siyasi birer malzeme olmamalýdýr" dedi. Toplantý bugün sona erecek.

Ýlhan Koyuncu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.