Milli Egemenlik'ten 80 ünite kan baðýþý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Milli Egemenlik Ýlkokulu/Ortaokul u tarafýndan batý Akdeniz Bölge Kan merkezi iþbirliði ile okul öðretmenleri ve velileri Türk Kýzýlayý'na kan baðýþýnda bulundu. Milli Egemenlik Ýlkokulu/Ortaokulu Müdürü Ömer Esen, her insanýn bir gün kana ihtiyacý olacaðýný düþünerek kurum olarak toplu kan baðýþý yaptýklarýný belirterek; "Ülkemizde ve Dünya da yaþanan afetler karþýsýnda en iyi organize olan kurumumuz olmasý nedeniyle sosyal sorumluluk duygusunu öðrencilere aþýla- mak ve halkýmýzýn bilinçli bir þekilde sorumluluklarý paylaþmasýný pekiþtirmek için Milli Egemenlik Ýlkokulu/Ortaokulu öðretmenleri ve velilerimiz ile iþ birliði yaparak kan baðýþý kampanyasý düzenledik. Hem öðretmenlerimiz hem de deðerli velilerimiz yoðun bir katýlým gösterdiler, kan baðýþ kampanyasý nedeniyle duyarlýlýk gösteren öðretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum. Herkesin bir kana ihtiyacý olacaðýný hatýrlatarak bütün duyarlý vatandaþlarýmýzý kan baðýþý yapmaya davet ediyorum" dedi. Manavgat Milli Egemenlik Ýlkokulu/Ortaokulu ve Akdeniz Bölge Kan Merkezi iþbirliði ile Kýzýlay Antalya Þubesi'ne toplamda 80 ünite kan baðýþý yapýldý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.