Kendi iþini kendi görüyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANTALYA'nýn ilk kadýn DJ'i Sýla Özbek, Türkiye turnesine çýktý. Ýstanbul, Ankara, Bursa, Ýzmir ve Eskiþehir'in ardýndan Sivas'ta da çalan Özbek, turnesine soðuk arasý verdi. Yurdun büyük bölümünü etkisihe alan kar yaðýþý nedeniyle Antalya'ya dönen baþarýlý DJ, havanýn düzelmesiyle turnesine kaldýðý yerden devam edecek. Müziðin kendisi için tutku olduðunu, müzikle yaþadýðýný belirten Özbek, "Her iþimi kendim hallediyorum. Turne ve iþ baðlantýlarýmý kendim yapýyorum. Menajer kullanmýyorum. Ýþimi ve mesleðimi kimseye emanet edemem" dedi. Mesleðine çok yatýrým yaptýðýný vurgulayan Özbek, "Yýllarýmý müziðe adadým. Bir yardýmcýnýn çýkýp kaprisleriyle uðraþamam. Kendi iþimi kendim bitiririm" diye konuþtu.

Sýla Özbek

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.