Abdurrahman Bey..

Akdeniz Haber - - Gündem - AVNÝ GELENDOST Önder Baloðlu avnigelendost@hotmail.com

Asteðmendik "Vize"de... Nöbetçiyiz bir gece, bölgeyi geziyoruz, yerde bir asker... "Kalk" diyoruz týnmýyor? Yanýmýzdakiler "Anlamaz komutaným" diyor... Yaþý 50'yi geçmiþ, iki karýsý sekiz çocuðu varmýþ... Söyleneni anlýyor ama, tepkisiz kalýyordu... Orada düþünmüþtük, bu mudur diye: "Alavere dalavere, Kürt Memet nöbete!"

***

Emekli Büyükelçi "Þükrü Elekdað" demiþ ki: "Türkiye'yi, Türk milletinin var olmadýðý bir noktaya getirirseniz, Türkiye Yugoslavya'ya döner, parçalanýr..." Buna yakýn sözleri yýllar önce "Ethem Arda"dan duymuþ, bir bölümünü geçen hafta dile getirmiþtik... Dahasý vardý... Yeni dönmüþtü Yugoslavya'dan... Slovenler, Hýrvatlar baþkaldýrmýþtý o günlerde.. "Abdurrahman Bey" diye bir büyüðü "Ethem abi"ye çýtlatmýþ: "Sovyetler'den önce biz parçalanýrýz." Adam haklý çýkmýþtý.. "Kosova"daki altýn madenleri bile ayrý bir devlet kurdurtmuþtu... "Neden?" diye sormuþ Arda.. Yanýt: "Amerika'nýn parmaðý var gibi!" Önceki gün telefonla görüþüp "hal-hatýr" sorduk Ethem abiye… Dizlerinde ameliyat olmuþ… 85'i bulmuþ ama, hafýzaya bakýn… Hatýrladýn mý?" dedi… Neyi? "Abdurrahman Bey'i…"

***

Araþtýrmacý yazar arkadaþýmýzýn dilinden düþürmediði sözdür: "Vatan saðolsun... Ama yakýn dostlarýna söylediði bir sözü daha vardýr: "Verme bisikleti bilmeyen çocuða, Gider çarpar valiye!.." Hani kafiyeli deðil ama, bir anlamý vardýr mutlaka... Çocukluk, askerlik, yaþlýlýk... Ömür geçiyor.. "Alavere-dalavereyle!.."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.