YGS

Akdeniz Haber - - Gündem - Berk Can Daðdelen berkcandagdelen16@gmail.com

'24Mart 2013' hayatýnýzýn en zorlu saatlerini yaþadýnýz. Korku, heyecan, ter üçlemesini tanýdýnýz. Belki de sizin en zorlu gününüzdü. Canýnýzý diþinize takýp çalýþtýðýnýz günlerin, emeklerini istediniz. Saat 10.00 ve baþlama zili. Öncesinde milyonlarca kontrol... Uzun sorular, sýkýcý konular, anlaþýlmayan bozukluklar... Saat 12.00 nefesiniz kesildi. Henüz kýrk dakikanýz daha vardý ama çözmeniz gereken soru sayýsý KIRK taneden çok daha fazlaydý. Ve bitiþ sesi... Soluksuz birkaç dakika, "þimdi ne yapacaðým?" sorularý ve siz... Bitti, öyle ya da böyle geçti ve gitti. Sizler bu milletin gelecekteki öðretmenleri, doktorlarý, avukatlarý, hakimleri, sosyologlarý, psikologlarý, askerleri, eczacýlarý yahut bir baþka meslektaþlarý; Korkmayýnýz. Üzülmeyiniz. Yarýn sabah güneþ sizin için tekrardan doðacak. Önünüzde daha kýsa vakitte daha uzun almanýz gereken bir yol olacak. Yarýnlarýmýzýn aydýnlanma sebepleri; sizler yolunuza ayný inançla devam ettiðiniz sürece, hiçbir sistemin hiçbir korkunç sýnavý size engel olamayacaktýr. Sizler, sadece kendi hayatlarýnýz için deðil, bu memleketin insaný için de çalýþtýnýz, didindiniz, yoruldunuz. Bu emeklerinizin karþýlýðýný da bu halk için çabalarken alacaksýnýz. Ve sen sevgili dostum, kardeþim, yoldaþým kýsacasý yurttaþým, vatandaþým belki de gelecekteki baþbakaným, sen ne tür engellerle karþýlaþýrsan karþýlaþ yýlma! Unutma bu yurttaþlarýnýn, vatandaþlarýnýn sana ihtiyacý var. Siz sýnava giren kardeþlerim, kendinizi alkýþlayýn! Asla ve asla umutsuzluða kapýlmayýn. Çünkü sizler o gün o saatlerde dünyanýn bile kabul ettiði hayatýnýzýn baharýnda baþýnýza gelen en büyük engeli aþtýnýz. Ben çok mu büyüðüm de bunlarý anlatýyorum? Hayýr, sadece çeken bilir. Ve bu sebepten dolayý sýnav süreci boyunca sizleri destekleyen ailelerinize ve öðretmenlerinize çok teþekkür ediyorum. Siz ailelerimiz ve bu süreç boyunca ailelerimizden daha çok vakit geçirdiðimiz öðretmenlerimiz hakkýnýzý hepimize helal edin. Sýnava giren kardeþlerim, arkadaþlarým; ailelerinizin ve öðretmenlerinizin deðerini bilin, çünkü YGS sadece biz öðrencileri deðil bizim aile baðlarýmýzý,öðretmenlerimizin baþarýlarýný da sýnayan bir sýnavdýr. Umarým hepiniz alnýnýzýn akýyla çýkarsýnýz. Cümleten selemlar, baþarý hepimizle olsun.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.