Belediyeden köylere hizmet ataðý

Akdeniz Haber - - Gündem -

MANAVGAT Belediye Meclisi, Büyükþehir Yasasý'nda deðiþiklik yapan kanunun belediyelere tanýdýðý köylere hizmet götürme yetkisi konusunda Türkiye'de karar alan ilk belediye oldu. 2012 Aralýk ayýnda yaptýðý olaðanüstü meclis toplantýsýnda alýnan köylere hizmet götürme kararý, bu yýlýn Ocak ayýndan itibaren uygulamaya kondu. Manavgat Belediyesi, belediye bünyesinde oluþturduðu köylere hizmet ekibinin çalýþmalarýyla yýlýn ilk 3 ayýnda toplam 33 köye çeþitli hizmetler götürdü. Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, köylere yapýlan yardýmlarýn artarak devam edeceðini ve daha büyük hizmetlerin belediyece götürüleceðini söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.