Ermeni diasporasýnýn soykýrým iftiralarý üzerine bir çalýþma-1

Akdeniz Haber - - Gündem - Nalan Akpýnaroðlu n_akpinaroglu@yahoo.com DEVAM EDECEK

Ermeni Soykýrýmý adý verilen metodolojik karalama kampanyasý, parayla yazdýrýlmýþ hatýrat ve kitaplara dayandýrýlmaktadýr. Maaþlý medya organlarý tarafýndan da sürdürülmektedir. Ýngiltere, Almanya ve Türkiye hakkýnda yazdýrmýþ olduðu iki mavi kitap için, Almanya hakkýnda olanýndan ötürü, Almanya'nýn þikayeti üzerine "resmen" özür dilemiþtir. Almanlar Yahudilere soykýrým yaptýklarýný kabul etmiþ ve özür dilemiþlerdir. "Pardon" demenin dýþýnda yüklüce de bir tazminat ödemiþlerdir. Ermenilerin aðzýný sulandýran da bu tazminattýr. Soykýrýmda ölen atalarýndan Yahudilere yüklüce bir tazminattan baþka Ortadoðu"da kurulmuþ olan devlet kaldý miras. Yani atalarý boþuna ölmemiþ oldu. Yahudilerin hiçbir koþulda Almanya"nýn ortasýnda devlet kurmak gibi bir iddialarý olamaz. Ama "bizim, ne fark eder abi ya, bir özür dileyelim, dilimize yapýþmaz ya" deme lüksümüz yok. Maddi tazminatýn dýþýnda, toprak talepleri de vardýr. Bir de atalarý soykýrým suçu iþlemiþ bir neslin ahvadý olmanýn aðýrlýðýný taþýmak var!

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE KIYASLAMA

Uluslararasý Hukuka göre incelendiðinde yaþanmýþ olanlar ne kadar trajik olsalar da karþýlýklý katliam yani "mukatele"dir. Yapýlan eyleme "soykýrým" denilebilmesi için bazý özellikleri taþýyor olmasý gerekiyor. Soykýrým denemez çünkü: *Eylem topluluðun bütün bireylerini kapsamýyor. Tehcir sadece doðu vilayetlerimizde ki Ermenilerin "bir kýsmý"ný kapsamýþtýr. Batý vilayetlerimizde yaþayan Ermenileri kapsamadýðý gibi o illerde dahi yalnýzca (Rusya'nýn güdümünde eylemler sergileyen) "gregorian" Ermenileri kapsamýþtýr. Protestan ve Katolik Ermeniler göçe zorlanmamýþtýr. Yani bir ýrkýn tamamýna yönelik bir yok etme eylemi deðildi yapýlanlar. *Yahudiler sadece ve sadece Yahudi olduklarý için öldürüldüler. Oysa Osmanlý'da Ermenilere karþý "anti-ermenik" ýrkçý bir nefret yok. Aksine Osmanlý'nýn sadýk tebaasý olarak nitelendiriliyorlar. Böyle antiermenik bir ýrkçýlýk olmadýðý için Ermeni ve Türk çocuklarý birlikte okudular ve beraber oynadýlar. Böyle ýrkçý bir nefretimiz olmadýðý için "Rober", "Oliver", "Hayganuþ" ve "Karekin" komþularýmýz var. *Yahudiler Tamamen örgütlü ve sistematik bir yok ediliþe tabi tutuldular. Kamplarda vücut yaðlarýndan sabun yapýldý, kadýnlarýn saçlarýndan Alman ordusuna kumaþlar dokundu (etinden, sütünden, yününden faydalanma durumu yani, af buyurun); yani evrimde insandan aþaðýda hayvana yakýn bir mertebede görüldüler. Ermeniler, ülke içinde bir bölgeden diðer bir bölgeye nakledilmek suretiyle yer deðiþtirmeye tabi tutulmuþlardýr. Yeni yerleþim bölgelerinde uygulanan iskân politikalarýyla hayatlarýný idame ettirmelerine çalýþýlmýþtýr (hastaneler, aþevleri falan açýlmýþtýr). *Yahudiler, Alman toplumuna tamamen uyum saðlamýþ olarak ticaretleri ile ve gündelik hayatlarý ile uðraþýyorlardý. Yahudilerin Almanya"dan toprak talebi veya buna iliþkin mücadeleleri olmamýþtýr. Ermeniler, Kafkasya'dan baþlayan Kuzeydoðu Anadolu, Doðu Anadolu ve Kilikya (Antakya) bölgesini kapsayacak bir coðrafyada Ermeni devletinin kurulmasý için silahlý mücadeleye giriþmiþlerdir. Devlet kurma iddiasýnda olduklarý bu bölgelerde kendi nüfus yoðunluklarýný Türk nüfusunun üzerinde gösterebilmek için sivilleri katletmiþler ve göçe zorlamýþlardýr. Ayný sebepten ötürü bölgede ki Kürt sivilleri de katletmiþlerdir. Kürt nüfusa karþý da etnik temizliðe giriþmiþ olduklarýndan, tehcir yolunda Kürt çetelerinin saldýrýlarýna uðramýþlardýr. *Yahudiler siyasi bir amaçla yabancý güçle ittifak yapýp Almanya"ya karþý saldýrýya geçmemiþlerdir. Almanya"nýn düþmanlarý ile mesela Ruslarla birleþmemiþlerdir. Ermeniler I. Dünya Savaþý sýrasýnda Rus ordularý ile bir- leþip Osmanlý ordusuna saldýrmýþlardýr. Rus ordusu tarafýndan eðitilmiþler, Ruslarýn üniformalarýný giyip, yanlarýnda yer almýþlar, Türk ordusunun lojistik destek yollarýný kesmiþlerdir. *Almanya"da ve diðer Avrupa ülkelerinde toplumu zihnen ve vicdanen Holokost"a hazýrlayan ve Nazi kadrolarýnýn uyguladýðý soykýrýmý mubah kýlacak bir anlayýþýn oluþmasýna neden olan uzun bir antisemitizm dönemi yaþanmýþtýr (yaklaþýk 15 yýl). Osmanlý imparatorluðu"nda Ermeni karþýtý bir akým mevcut olmadýðý gibi, Ermeni unsurlar "Milleti Sadýka" olarak ayrýcalýklý bir konuma sahip idi. *Almanya"da yönetici kadrolar yok etme söylemini sistematik olarak benimsemiþ ve topluma bunu haklý kýlacak gerekçeler ileri sürmüþlerdir. Yahudileri 2000 yýl önce iþlendiði iddia edilen bir suçtan (Ýsa'yý çarmýha germek) suçlu buluyorlardý. Osmanlý"da yönetimde bu yönde bir siyasi irade olmadýðý açýktýr. Talat Paþa"ya atfedilen telgraflarýn Ermeni yanlýsý çevrelerin oyunu olduðu ispatlanmýþtýr. *Yahudiler Nazi kadrolarýnýn ve yabancý iþbirlikçilerinin açýk iradeleriyle soykýrýma tabi tutulmuþlardýr. Ermenilerden ise tehcir sýrasýnda karþýlaþýlan çetin yolculuk þartlarý, hastalýklar ve bölgedeki çetelerin saldýrýlarý nedeniyle kayýplar olmuþtur. Anýlan dönemde ve bölgelerde Türk ve Müslüman ahalinin kaybý sayýsal olarak Ermeni kaybýndan fazladýr.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.