Araþtýrmacý Temel

Akdeniz Haber - - Gündem -

Temel hayvanlarý araþtýrma konusuna oldukça ilgi duymaktaymýþ. Bir gün bu merakýný gidermek için laboratuarýný kurarak çalýþmalara baþlamýþ. Örnek hayvan olarak bir pire almýþ. Çok hassas aletler ile bu iþe baþlayan Temel, eline çok hassas bir neþter alarak pirenin ayaklarýnýn ucundan biraz kesmiþ ve masanýn üzerine býrakmýþ ve pireye zýpla bakayým diye seslenmiþ. Doðal olarak zýplayarak dolaþan bir hayvan olan pire yarým yamalak da olsa zýplamýþ. O sýrada Temel hemen yakalayarak ayaklarýnýn tamamýný yontmuþ ve masanýn üzerine tekrar býrakarak seslenmeye baþlamýþ: -Zýpla bakayým, ula zýplasana, zýpla be hayvan. Fakat ayaklarý kesilen pireden hiçbir hareket yok..... Temel hemen kalem kaðýdý alarak raporu yazmaya baþlamýþ: "Pire incelendi. Sonuç: pirenin ayaklarý kesilince kulaklarý duymamaktadýr."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.