3178 aileye seminer verildi

Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele Eðitimi toplantýsýnda açýkladý

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Manavgat Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan her yýl düzenlenen 'Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele Eðitimi' semineri Manavgat Lisesi Konferans Salonu'nda verildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç, madde baðýmlýlýðýnýn dünyada büyük bir tehdit olduðunu belirterek; "Zararlý maddeleri kullanan gençlerin beyinlerini kontrol altýna alarak, topluma zarar vermeye itiyor ve baþarýlýda oluyor. Bundan dolayý okullarýmýzda ve diðer eðitim kurumlarýmýzda toplamda 3178 aileye seminer verdik ve vermeye de devam edeceðiz" dedi.

Manavgat Kaymakamlýðý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan her yýl düzenlenen 'Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele Eðitimi' semineri Manavgat Lisesi Konferans Salonu'nda okul müdürleri, okul aile birliði baþkanlarýna ve okul öðrenci temsilcilerine verildi. Manavgat Lisesi Konferans Salonu'nda yapýlan eðitim seminerine Manavgat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç, Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Murat Koçanlý, Ýlçe Toplum Saðlýðý Merkezi Müdürü Dr. Tevfik Yoldan, Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Ali Hakan Öz, Toplum Destekli Polisler ve Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Asayiþ görevlileri katýldý. 3 bin 178 aileye seminer Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele Eðitimi Semineri'nin açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç, madde baðýmlýlýðýnýn dünyada büyük bir tehdit olduðunu belirterek; "Bu toplantýnýn benzerini iki buçuk ay önce Kemer Fatma Turgut Þen Anadolu Lisesi'nde yaptýk. Bizler ilçe milli eðitim müdürlüðü olarak ve okul müdürlerimiz, öðretmenlerimiz, okul aile birliði baþkanlarýmýz ve öðrenci temsilcilerimiz ile buradayýz. Bugün burada madde baðýmlýlýðý ile yapýlan çalýþmalar hakkýnda Emniyet, jandarma ve rehberlik araþtýrma merkezi bizlere bilgi verecek. Eðitim seminerimiz ise soru cevap þeklinde son bulacak. Artýk günümüzde zararlý alýþkanlýklar özenti olma yolunda ilerleyip gençlerimizi, çocuklarýmýzý zehirliyor. Zararlý maddeleri kullanan gençlerin beyinlerini kontrol altýna alarak, topluma zarar vermeye itiyor ve baþarýlýda oluyor. Bundan dolayý okullarýmýzda ve diðer eðitim kurumlarýmýzda toplamda 3178 aileye seminer verdik ve vermeye de devam edeceðiz. Bu toplantýdan sonra ikinci dönemin sonuna doðru bir toplu düzenleyerek deðerlendirme yapacaðýz" dedi.

Ailelerin duyarlýlýðý

önemli Manavgat Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Murat Koçanlý, kendisinin de bir baba olduðunu ve bu tehlikelerden bütün çocuklarý, gençleri uzak tutmalarý gerektiðini belirterek; "Manavgat'ta jandarma bölgesinde olan toplamda 67 tane okul gözetimimiz altýnda ve gerekli bütün önlemler alýnarak müdahale ediliyor. Burada en büyük görev ailelere düþüyor. Bütün aileler dikkatli bir þekilde çocuklarý ile ilgilenirse çocuklarýn kötü alýþkanlýklarý azalýr ve hiç baþlamadan biter. Her çocuk muhakkak merak eder ama aileden yapýlan duyarlýlýk çocuklarý kötü alýþkanlýða karþý bir duvar gibi korur. Biz komþu kollama sistemi projesi kapsamýnda bütün ailelere bunlarý anlatýyoruz. Ters giden her ne olursa olsun 156 alo jandarma hattýný arayarak jandarmaya ihbar edebilirler, bizler bu durumlar için varýz. Biz Manavgat Ýlçe jandarma Komutanlýðý olarak bu çalýþmalarýmýza ara vermeden devam edeceðiz" dedi. Emniyet her gün çalýþýyor Manavgat Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran, böyle önemli bir konuda baþta aileler olmak üzere her bireyin dikkatli olmasýný gerektiðini ifade ederek; "Artýk bu madde baðýmlýlýðý bir hastalýk olmuþtur. Zararlý madde alan kiþilerin ne hale geldiðini görüyoruz. Hemen her gün haberlerde veya gazetelerde görüyoruz. Herkes üstüne düþen sorumluluðu yerine getirecek. Bauda söz konusu olan insan hayatýdýr. Bir gelecektir. Biz emniyet olarak toplum destekli polislerimiz ve bütün olanaklarýmýz ile bu durumlar ile mücadele ediyoruz. Emniyet olarak tam 24 okulumuza her gün giriþ ve çýkýþlarda ekip göndererek güvenliði saðlýyoruz. Ekiplerimiz okul servislerine kadar müdahale ederek güvenliði saðlýyor. Ve çalýþmalarýmýz her geçen gün baþarýlý saðlayarak büyüyor" dedi.

RAM'dan 300 öðretmene seminer

Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Ali Hakan Öz, madde baðýmlýlýðý ile Rehberlik Araþtýrma Merkezi toplamda 30 öðretmene eðitim semineri verildiðini belirterek; "Eðitim semineri verdiðimiz öðretmenlerimiz, baðlý olduklarý kurumlarda edindikleri bilgileri küçük küçük yapýlan seminerler ile diðer eðitimcilere anlatarak öðrencilere ulaþmasýný saðlýyoruz. Þuan ilçemiz kurumlarýna baðlý iki öðretmenimiz Ankara'da polis Akademisi'nde madde alýþkanlýðý hakkýnda eðitim semineri oluyor. En kýsa sürede dönerek aldýklarý bilgileri burada eðitim veren öðretmenlere aktaracaklar. Bu madde iþi baþlangýçlarý küçük yaþta yani 12-15 yaþýna kadar indi. Ve en kýsa sürede çok ciddi bir anne ve baba eðitim çalýþmalarý yapýlarak aktarýlmasý gerektiðini düþünüyorum" dedi. Yapýlan Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele Eðitimi Semineri soru cevap þeklinde devam etti.

smail K l

Ýsmail Kýlýç

Murat Koçanlý

ismail Taþkýran

Ali Hakan Öz

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.