Trafik polislerine ilk yardým eðitimi

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Manavgat'ta Bölge Trafik ve Trafik Tescil Denetleme Büro Müdürlüðü'nde görev yapan personele trafik kazalarýna karþý ilk yardým konusunda eðitim semineri verildi. Olay yerine saðlýkçýdan önce emniyet mensuplarýnýn gidebildiklerine dikkat çeken Manavgat Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran, bir polisin ilk yardým kurallarýný mutlaka bilmesi gerektiðinin altýný çizdi.

Manavgat Toplum Saðlý Merkezi'nde görevli Dr. Yýldýrým Cengiz'in konuþmacý olarak katýldýðý seminerde 30'un üzerinde trafik polisi ilkyardým eðitimi aldý. Yýlda 2 kez yapýlan seminerlerde olay yerine ilk ulaþan görevliler olarak trafik polislerinin ilk yardým konusunda yeterli bilgiye sahip olmalarý amacýyla düzenlendiði öðrenildi. Seminer öncesinde bir konuþma yapan Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran; "Bir can kurtarmak hayatta her þeye deðecek bir þeydir. Bildiðiniz gibi ben Antalya'da Trafik Þube Müdürlüðü yapmýþtým. Ben toplantýlarda memurlarýma 100 tane ceza yazana kadar bir tane hayat kurtar derdim. Þimdi hayat kurtarmak içinde ceza yerine durdurduðunuz sürücülere kemer takmasýný söyleyin. Kemer takmazsa oluþa bilecek bir kazada hayatýný kaybede bileceðini anlatýn. 5 tane eksiði varsa birine ceza yazýn diðerleri konusunda uyarýn" dedi. Toplum Saðlýðý Merkezi Dr. Yýldýrým Cengiz, kaza alanýna ilk ulaþýldýðýnda öncelikle ne yapýlmasý gerektiðini ifade ederek; "Daha fazla can ve mal kaybýna sebebiyet vermemek için alan güvenliðini saðlamak birinci göreviniz olmalýdýr. Bunun ardýndan yaralýnýn durumunu öðrenmek için konuþturmaya çalýþmalý, sorular sorulmalý ve hafifçe göðsüne vurularak ilk gözlem tamamlanmalýdýr. Bu iþlemlerin ardýndan 112 Acil Servis aranmalý, yaralýnýn durumu ile ilgili bilgiler aktarýlmalýdýr. Ambulans gelene kadar yaralý kesinlikle yerinden kýpýrdatýlmamalý, gözetim altýnda tutularak nefes almasý saðlanmalýdýr. Ýlk yardýmýn bilinçli yapýlmasýnýn hayati önem taþýdýðý unutulmamalýdýr" dedi.

Olay yerine saðlýk-çýdan önce emniyet mensuplarýnýn gidebildiklerine dikkat çeken Manavgat Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran, bir polisin ilk yardým kurallarýný mutlaka bilmesi gerektiðinin altýný çizdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.