CHP köy ziyaretlerini hýz kesmeden devam ettiriyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

CUMHYURÝYET Halk Partisi Manavgat Ýlçe Örgütü 2014 tarihinde yapýlacak olan yerel seçimler önce köy ziyaretlerine hýz kesmeden devam ederek bu kapsamda Yavrudoðan Köyü Peri Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaþlar ile bir araya geldiler. Yapýlan ziyaretlere CHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk, Kadýn Kollarý Baþkaný Dilþad Taþ, Genel Sekreter Mustafa Gök, Aliye Coþar ve Minire Aksoy katýldý. CHP Manavgat Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk yerel seçimler öncesi köylere yaptýklarý ziyaretleri arttýrdýklarýný belirterek; "Cumhuriyet Halk Partisi Ýlçe Yönetimi olarak köy ziyaretlerine önem veriyoruz. Köy ziyaretlerimize bazen Belediye Baþkanýmýz Þükrü Sözen'de eþlik ediyor. Bu akþam Yavrudoðan Köyü Peri Mahallesi'ni ziyaret ettik ve çok mutluyuz. Vatandaþlarýmýzýn partimize gösterdiði ilgi çok büyük, çok yoðun ve coþkulu bir kalabalýk tarafýndan karþýlandýk. Sýcak bir aile ortamýnda gerçekleþiyor ziyaretlerimiz. Bu köylerimiz genellikle tarým ve hayvancýlýkla uðraþýyorlar, bizde vatandaþlarýmýzýn sorunlarýný dinledik. Vatandaþlarýmýzýn sorunlarýný ise en kýsa sürede çözeceðiz. Ziyaretlerimiz köy halkýyla oldukça samimi bir ortamda gerçekleþti. 2014 yýlýnda yapýlacak olan yerel seçimlere kadar ziyaretlerimiz hýz kesmeden devam edecektir" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.